هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صدور خدمات فني و مهندسي موفق بود

در حاشيه مراسم روز ملي صادرات با سه تن از فعالان اقتصادي و صادراتي كشور گفتگو به عمل آمد كه توجه شما را به متن اين گفتگوها جلب ميکنيم.

عزم دولت براي بهبود صادرات جدي است

يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني استان تهران در خصوص همايش روز ملي صادرات امسال گفت: همايش در جاي خودش همايش خوبي بود، بهخصوص آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري و آقاي نعمت زاده وزير محترم صنعت، ساير مسئولين و صادركنندگان كه آمده بودند اين سنت سالانه را احيا كنند، امسال نسبت به سالهاي قبل با يك شور بهتري حضور پيدا كرده بودند، اگرچه وقت كم بود  اما مسائل يك مقدار بيشتر مطرح شد، و اين موضوع نشان ميدهد كه موضوع و عملياتيتر شده است و بهجاي اينكه در كليات صحبت بشود، يك مقدار حرفهاي تر، يك مقدار جزئيتر ارائه شد، به تعبير بهتر مسائل مشخص شد و اين بيانگر آن است كه به دنبال راهكار هستند و آنطور كه از صحبتهاي آقاي جهانگيري معاون اول برميآمد معلوم ميشود عزم دولت بر اين است كه براي حل مشكلات زمينهسازي كند و دولت در اين عزم جدي است. به اين معني كه وقتي گفتند ما در دولت معتقد هستيم كه براي پيشرفت بايستي بخش خصوصي مشاركت و حضورداشته باشد، اين باور و اعتقاد خيلي ارزشمند است. عملياتي كردن اين اراده اگر در مقام عمل از سطوح بالاي تصميمگيري و در فرايند اجرايي هم جريان پيدا كند اين عزم ميتواند در حل همه مشكلات راهگشا باشد، لذا اين جلسه، جلسه خوبي بود. 

انتظار تحقق پتانسيل 20 ميليارد دلاري صادرات خدمات فني و مهندسي

محمدرضا انصاري مديرعامل شركت كيسون كه از جمله تقدير شدگان مراسم روز ملي صادرات بود نيز درباره اين روز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: در روز ملي صادرات صادرکنندگان خوشحالند كه ميتوانند سالي يکبار دور هم جمع شوند و با مقامات بهخصوص با شخص رئيس جمهور محترم، معاونين ايشان، و وزير محترم صنعت، معدن و تجارت صحبت كنند.

وي در افزود: اين فرصت مغتنمي است، بهخصوص در اين شرايط كه ما به دليل تحريم محدوديت سنگيني داريم. يعني شما بايد حضور دائم و همهجانبه داشته باشي، پولت را با مشكل جابجا كني، حساب بانکيات را به اسم كس ديگري ثبت كني و بسياري مشكلات ديگر، آنوقت ما انتظار داريم پتانسيل 20 ميليارد دلاري صادرات خدمات فني و مهندسي محقق بشود.

مديرعامل كيسون درباره اقدامات موردنظرش گفت:  يكي از اين اقدامات جايزه صادراتي است، و يكي هم حل كردن موضوع ضمانتنامههاست كه هر دو امر ميسر است و هزينه سنگيني به ملت تحميل نميکند. ما ميتوانيم با 50، 60 ميليارد تومان در سال 10 ميليارد دلار را محقق كنيم و همچنين ميتوانيم با حل كردن موضوع ضمانتنامهها بين دو دولت، كه شدني است و نمونه موفقش را داريم بين 5 تا 6 ميليارد دلار تفاوت ايجاد كنيم. 

انصاري در پايان در رابطه با سهم بخش ساختمان در صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور يادآور شد: سهم صنعت ساختمان در صدور خدمات فني و مهندسي  سهم شاخصي است و همكاران ما در اين حوزه موفق بودهاند.

عملاً از مشوقات برنامه پنجم خبري نيست

يارعلي رضاييان جويباري مديرعامل شركت توليدي لوله و پروفيل جويبار لوله، كه وي نيز در مراسم روز ملي صادرات ، بهعنوان صادرکننده نمونه كشوري مورد تجليل قرار گرفت درباره مراسم امسال گفت: اين جلسه سالي يکبار برگزار ميشود و يك همايش خشکوخالي است، عملاً ازمشوقاتي كه در برنامه پنجم توسعه تعريفشده هيچ خبري نيست و آن را اجرايي نميکنند.

مديرعامل شركت جويبار لوله درباره اقداماتي كه دولت يازدهم بايستي در زمينه صادرات اجرا ميکرد اضافه نمود: طي يك سال گذشته عملاً هيچ حركت خاصي ديده نشده و مشوقهايي كه بايد براي صادرات داشته باشند هيچکدام اتفاق نيفتاده است.

اين فعال صادراتي در ادامه به رفع برخي موانع، نظير موانع گمركي اشاره كرد و يادآور شد: موانع  گمركي اصلاً نداريم، اما صادرات چيزي نيست كه بتوان براي آن تصميمات خلقالساعه گرفت، صادرات بايد برنامه بلندمدت داشته باشد، من توليدکننده براي يك سال برنامهريزي ميکنم، يکدفعه اگر يك ماه ديگر بگويند صادرات ممنوع، در اين صورت برنامهريزيها و هزينهها و نيرو و انرژي كه من براي اين كار گذاشتهام چه ميشود؟  و تكليف من چيست؟

سازمان استاندارد كالاي ساختماني را جدي بگيرد!

وي در پايان يك توصيه هم براي سازمان استاندارد داشت و خاطرنشان كرد: كالايي كه از آن براي ساختمان استفاده ميشود چون با جان و امنيت انسانها سروکار دارد بايد كالايي استاندارد باشد، ازاينرو سازمان استاندارد بايد استاندارد كالاي ساختماني را جدي بگيرد!

لازم به ذكر است در همايش روز ملي صادرات از 50 صادرکننده نمونه كشوري در حوزههاي مختلف توليدي و خدماتي، با اهداي تنديس و لوح سپاس، تقدير به عمل آمد.