ادامه رکود در بازار مسکن

شمار نشریه : 195

عضو کميسيون اقتصادي دفتر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي چشمانداز بازار ارز، طلا، مسکن و بازار سرمايه پرداخت.

اميررضا حسني در سمينار بررسي چشمانداز بازار ارز، طلا، مسکن و بازار سرمايه، با اشاره به شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد ايران، گفت: بودجه 1393 عملاً انقباضي بود و با توجه به کاهش قيمت نفت امکان اينکه اين سياست تشديد شود دور از انتظار نيست. البته اين شرايط به نفع توليدکنندگان و مردم است، زيرا دولت براي هزينه کردن مجبور به جايگزيني درآمدهاي مالياتي بهجاي درآمدهاي نفتي است و اين يعني دولت درآمدهاي خود را شريک با مردم ميداند.

حسني درباره چشمانداز بازار طلا گفت: در حال حاضر سياستهاي انبساطي آمريکا کاهشيافته که نشان از کنترل تورم است؛ لذا در صورت ادامه روند کاهش سياستهاي انبساطي طلا در بازارهاي جهاني تضعيف و برخلاف آن، دلار تقويت ميشود. وي همچنين درباره بازار سکه در ايران نيز عنوان کرد: در حال حاضر محدوده معاملاتي يا ارزش فعلي قيمت سکه نشان ميدهد که نميتوان انتظار رشد محسوسي در قيمت سکه داشت و امکان کاهش قيمت نسبت به قيمتهاي فعلي نيز طي سهماهه آينده وجود دارد.

حسني در پايان به بازار مسکن نيز اشاره و پيشبيني کرد رکود حاکم بر اين بازار تا شش ماه آينده ادامه يابد.