هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ادامه رکود در بازار مسکن

عضو کميسيون اقتصادي دفتر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي چشمانداز بازار ارز، طلا، مسکن و بازار سرمايه پرداخت.

اميررضا حسني در سمينار بررسي چشمانداز بازار ارز، طلا، مسکن و بازار سرمايه، با اشاره به شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد ايران، گفت: بودجه 1393 عملاً انقباضي بود و با توجه به کاهش قيمت نفت امکان اينکه اين سياست تشديد شود دور از انتظار نيست. البته اين شرايط به نفع توليدکنندگان و مردم است، زيرا دولت براي هزينه کردن مجبور به جايگزيني درآمدهاي مالياتي بهجاي درآمدهاي نفتي است و اين يعني دولت درآمدهاي خود را شريک با مردم ميداند.

حسني درباره چشمانداز بازار طلا گفت: در حال حاضر سياستهاي انبساطي آمريکا کاهشيافته که نشان از کنترل تورم است؛ لذا در صورت ادامه روند کاهش سياستهاي انبساطي طلا در بازارهاي جهاني تضعيف و برخلاف آن، دلار تقويت ميشود. وي همچنين درباره بازار سکه در ايران نيز عنوان کرد: در حال حاضر محدوده معاملاتي يا ارزش فعلي قيمت سکه نشان ميدهد که نميتوان انتظار رشد محسوسي در قيمت سکه داشت و امکان کاهش قيمت نسبت به قيمتهاي فعلي نيز طي سهماهه آينده وجود دارد.

حسني در پايان به بازار مسکن نيز اشاره و پيشبيني کرد رکود حاکم بر اين بازار تا شش ماه آينده ادامه يابد.