هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وام ۵۰ میلیون تومانی تورم زاست

يک کارشناس بازار مسکن گفت: «بهرههاي تسهيلات بانکي بسيار بالاست. به همين علت فرد گيرنده وام در بازپرداخت وام دچار مشکل ميشود. از سويي ديگر حجم اين وام بسيار کم است چراکه 50 ميليون تومان براي خريد يک مسکن معمولي 600ميليون توماني رقمي نيست. بنابراين، اين وام خيلي مؤثر نيست.»

تورج دانشور در مورد اينکه آيا وام 50ميليون توماني ميتواند منجر به تورم شود يا خير گفت: «هرگاه تسهيلات بانکي وارد بازار شود و به دست مردم برسد طبيعتاً درصدي از تورم را تشديد خواهد کرد. مهم اين است که اين سرمايه در بخش ساختمان بچرخد و در اين بخش بتواند دستبهدست شود و کار ايجاد کند. يکي از بخشهاي مهم اقتصاد ايران بخش ساختمان است و رونق آن باعث کاهش آمار بيکاري ميشود و خود يکراه حل است».