هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به سرمايه‌گذاران امكانات بدهيم

در مراسم معرفي شهردار جديد همدان كه در محل تالار فجر اين شهر برگزار شد، سيد مصطفي رسولي بهعنوان شهردار جديد همدان معرفي گرديد و از زحمات اميررضا يوسفيان شهردار سابق تجليل به عمل آمد.

در اين مراسم  ابتدا نماينده وليفقيه در استان و امامجمعه همدان با بيان اينكه توديع و معارفه يك سنت حسنه است، گفت: همه ازنظر اصول اخلاقي و شهروندي و انساني وظيفه داريم از خدمتگزاري كه با تمام وجود به مردم خدمت ميكند در حد استحقاق از او تجليل كنيم. وي اضافه كرد: اگر خدمتگزاران را خوب بدرقه نكنيم ديگر آدمحسابي به اين شهر نميآيد و افراد كمتوان را به همدان ميفرستند كه اين موضوع دور از عقل است.

استاندار همدان نيز در اين مراسم با بيان اينكه شوراي اسلامي شهر و شهرداري مسئوليت سنگيني دارند، گفت: مردم اين مسئوليت را با علاقهمندي و اميدواري به شما واگذار كردهاند و مسئوليت شما از همه شهرداران كشور مهمتر است چرا كه همدان نخستين شهر دنياست و 500 سال پايتخت امپراتوري ايران بوده است.

نيكبخت همچنين بر لزوم داشتن ديدگاه باز و سعهصدر شهردار تأكيد كرد و ابراز داشت: براي آباداني و زيباسازي شهر بايد از درآمدهاي مقطعي چشمپوشي و به سمت درآمدهاي پايدار حركت كرده و به سرمايهگذاران امكانات بدهيم.

شهردار سابق همدان نيز با بيان اينكه تمام افتخارات در مديريت شهر مربوط به كاركنان است، به دوره كوتاه تصدي خود اشاره كرد و گفت: 9 ماه كاري زمان مناسبي براي ارائه كارنامه نيست چرا كه مدت خدمت آنقدر كم است كه حتي نميتوان به وعدهها پرداخت.

شهردار جديد همدان نيز بهعنوان آخرين سخنران از همكاري و تعامل با همه كاركنان شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر سخن گفت و تصريح كرد: شهرداري همدان با همكاري و استفاده از خرد جمعي و با تعامل و همسويي ادارات دولتي و مشاركت مردم در تمام بخشها موفق است.

در پايان اين مراسم با اهداي لوح سپاس و هديه از اميررضا يوسفيان شهردار سابق همدان تجليل و حكم انتصاب سيد مصطفي رسولي بهعنوان شهردار همدان به وي اهدا شد.