هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تنها مهر کردن کافی نیست

عضو هيئترئيسه کميسيون عمران مجلس با انتقاد از نظارت ضعيف دستگاههاي نظارتکننده برساخت و ساز مسکن و ساختمان، گفت: نظارت کافي بر ساختوسازها وجود ندارد و به دليل استفاده از مصالح غيراستاندارد، طول عمر ساختمانها در ايران بسيار پايين است. محمدرضا رضايي کوچي در گفتگو با پيام ساختمان  با بيان اين  مطلب که نظارت ناظرين  تنها با مهر کردن کامل نميشود ، گفت: نظارتها بايد دقيق و جامع باشد تا مصالح ساختماني نهايي باکيفيت عرضه شود.

نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي، افزود: طول عمر ساختوساز با عدم نظارت دقيق همخواني دارد . به علت نبود نظارت لازم و بهکارگيري مصالح غيراستاندارد در ساختوسازها طول عمر ساختمانها در ايران نسبت به ديگر کشورها کمتر است .اين نماينده مجلس نهم تصريح کرد: تأکيد نمايندگان و اعضاي کميسيون عمران مجلس اين است که در ساخت واحدهاي مسکوني براي هر قشري از جامعه از مصالح استاندارد استفاده شود و نظارت از سوي دستگاههاي ذيربط از جمله شهرداري، سازمان نظاممهندسي و غيره بهطور دقيق صورت گيرد.