هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح هدفمند تسهیلات مسکن

صنعت ساختمان مرتبط با بيش از 400 حرفه و شغل، صاحب اتخاذ تصميم دريافت تسهيلات ساخت براي 300هزار واحد در بافتهاي فرسوده در يک سال شد بهطوريکه قرار است اين تصميم طي شش سال جامه عمل بپوشد.ازآنجاکه به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادي و آمارهاي مراکز آماري صنعت ساختمان بيش از يکسوم اقتصاد کشور را به خود اختصاص ميدهد،همواره اتخاذ تصميم کارا و عملياتي براي اين بخش يکي از دغدغههاي اصلي و غيرقابلچشمپوشي مسئولان بوده و هرکدام از دولتها نيز به سهم و توان فکري ،برنامهاي و مالي و تسهيلاتي خويش به آن پرداختهاند که نمونه شاخص و نقطه عطف اين توجه ،طرح، برنامه و اجراي مسکن مهر در دولت سابق بود که هرچند در آغاز بنا بود براي يکميليون و دويست هزار متقاضي مأمن تأمين شود اما با مشاهده رونق اين صنعت و با در برگيري اشتغال جماعت مهندسان،انبوهسازان و کاردانهاي ساختماني و به جريان افتادن بيش از يکسوم اقتصاد کشور ،هدفگذاري يکميليون و دويست هزار واحدي به دو ميليون و سيصد هزار واحد يعني  بيش از دو برابر تصميم اوليه  افزايش  يافت.

اين سنگ بزرگ که نه براي ترساندن بلکه مبارزه واقعي با دشمنان داخلي بيماري اقتصادي ، بيپناهي خيل 6 ميليون مستأجر و بيکاري در همين حدود بيکار بلند شده بود تا بهجاي وزنه ساخت يکميليون و دويست هزار واحدي با وزنه  دو ميليون و سيصد هزار واحدي کار دشمنان فوق الاشاره را يکسره و خيال دولتمردان را از وجود خارجي آنها راحت کند هرچند باقدرت بلند شد و با واردکردن نيروي اعتباري حدود 40 هزار ميليارد تومان تا بالاي سينه هم کشيده شد ولي ناتواني در اضافه کردن حدود 10 هزار ميليارد تومان اعتبار- که ميبايست با 50هزار ميليارد تومان به بالاي سر ميرفت- از دريافت چراغ سبز تأييد بازماند تا اينکه عمر آن دولت به سر آمد.

دولت بعدي و وزير محترم مرتبط هرچند در طول ارائه طرح ،برنامه و اجراي سنگ بزرگ مسکن مهر انتقاداتي بر آن وارد  ميدانست و در مقاطعي هم اجراي آن را اتلاف منابع ملي خوانده بود اما پس از سکانداري وزارت  راه و شهرسازي و تعيين ايشان بهعنوان نفر اصلي تعيينکننده تکليف وزنه تا بالاي سينه کشيده شده،با تخفيف انتقادات قبل از تصدي  مسئوليت ، اذعان به استمرار و ادامه مسکن مهرهاي تعهد شده در دولت پيشين کرد و بارها تأکيد نمود که به تمام تعهدات مسکن مهر پايبند خواهد بود .

در راستاي  پايبندي  به تعهدات ادامه مسکن مهر، وزير محترم راه و شهرسازي فقط بالا بردن وزنه هدفگذاري مسکن مهر را  تنها راه موفقيت مبارزه و مقابله با 3 عامل بيماري اقتصادي ،بيپناهي مستأجران و بيکاري خيل بيکاران و نيل و دستيابي به اهداف و سهم صنعت ساختمان از اقتصاد کشور ندانست. به همين منظور در بازه حدود يک سال و اندي تکيه بر صندلي صدارت طرحهاي متعدد از سوي وي يا معاونان تازهکار و تازهنفس ايشان براي کسب سهم بيش از آنچه بود، مطرح گرديد. حتي يکي از وزراي دولت يازدهم در کنار  طرحهاي مسکن حمايتي،اجتماعي و "پاک" وزارت  راه و شهرسازي از عنوان مسکن اميد کارگران رونمايي کرد تا همه اينها توأم و در کنار مسکن مهر زمينه رونقبخشي صنعت ساختمان کشور و بلکه صدور خدمات فني و مهندسي  به خارج را فراهم نمايند .

يکي از اقدامات لازم براي عملياتي نمودن ايده هاي مسکني و ساختماني، درخواست يا به عبارتي نامهنگاري وزير راه و شهرسازي با رئيس بانک مرکزي به رئيس جمهور محترم براي اختصاص تسهيلات  بود که يکي دو روز بعد از اين اتفاقنظر دو مسئول بلندپايه دولتي ، رئيس محترم بانک مرکزي خواستار استفاده از سيف (شمشير) کارشناسانه بيشتر براي پيشگيري از تبعات اختصاص بيمحاباي تسهيلات و ضرر زيان آن به اقتصاد شد. اما همه اين ناز و نيازها پس از حدود يک سال رونمايي ولي غيرقابل بهره برداري از طرحهاي متعدد، با اعلام  اختصاص وام 50 ميليون توماني ساخت در بافتهاي فرسوده توسط معاون محترم برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پايان يافت. جناب آقاي نوبخت در حالي در جمع خبرنگاران و در کسوت سخنگوي دولت از اين خبر خوش پردهبرداري نمود که دو مسئول بلند پايه يعني وزير محترم راه و شهرسازي و نيز  رئيس محترم بانک مرکزي در دو سوي ايشان بهسان دو فرشته نجات صنعت ساختمان جاي گرفته بودند . الحق هم اين دو بزرگوار تا اينجاي کار چه مساعيها کرده و چه محنتها از انتقادات بهجا و نابه جاي به تأخير افتادن  و بلاتکليفي وضعيت صنعت ساختمان برده بودند . حق هم بود در روز اعلان به ثمر نشستن تلاشها و موافقت با درخواستهايشان هم مزد کوشش خود را با حضور به هنگام رونمايي خبر دريافت کنند و هم اگر پرسش يا سؤالي از چندوچون اختصاص و استفاده تسهيلات پرسيده شده پاسخ گويند که چنين شد.

اما پس از رسانهاي شدن اين اقدام شايسته (اختصاص تسهيلات ساخت به بافتهاي فرسوده در کلان شهرها 50 ميليون تومان ،شهرهاي بالاي 200 هزار جمعيت 40 ميليون تومان و... ) عدهاي عجولانه و فرصتطلبانه که درواقع کارشان همين بوده  وزندگيشان اينگونه ميچرخد، خواستند آب را گلآلود کرده و ماهي مقصود خويش را صيد کنند ولي با روشنگري برخي رسانهها- با تأسف بايد گفت برخي از همکاران رسانهاي از قافله عقب ماندند- ناکام ماندند. اکنون که پس از تلاشهاي دولتمردان تصميم قابلتقديري براي رونق صنعت ساختمان در سطح کلان و نوسازي بافتهاي فرسوده در سطح خرد اتخاذ شده است  به نظر ميرسد  هم بر متوليان امر و هم بر رسانه هاست که بيش از آنچه  در نشست خبري سخنگوي محترم دولت به همراه وزير و رئيس بانک مرکزي مطرح شد ابعاد و زواياي پنهان اين طرح هدفمند اختصاص تسهيلات براي رونق ساخت در بافت فرسوده شفافسازي شود تا با همراهي و همدلي تمام  دستگاهها شاهد دستيابي به اهداف والاي اقتصادي کشور باشيم.

قادر نصيري