حقوقی که رعایت نمی‌شود!

شمار نشریه : 194

آروين حبيبي*

در زمانهاي نه چندان دور که آپارتمانسازي و آپارتماننشيني رايج نبود و مفهومي نداشت، در اکثر شهرها خانههاي مسکوني داراي وسعت بسيار، حياط، درخت و اتاقهاي متعدد بود. همراه با غروب آفتاب سکوت ملايمي در خانهها حاکم ميشد و صداي اذان مؤذن از گلدستههاي مساجد دور و نزديک در کنار اين سکوت، روح را نوازش ميداد. بعد هم شب بود با صداي جيرجيرکها، سکوت و ديگر هيچ. اکنون بعد از گذشت چندين سال چهره اغلب شهرها کاملاً بههمريخته است. آپارتمانها و برجهاي مسکوني در جايجاي شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران روييدهاند و به جاي خانههاي باصفا، جنگل آهن و فولاد در لباس مجتمعهاي ساختماني سراسر شهرهاي بزرگ را پوشانده است. به هر حال زندگي شهري قواعد خاص خودش را دارد. بعضاً ميبينيم در اندک جايي دهها واحد آپارتماني 30 و 40 متري ساختهاند آن هم در طبقات متعدد. به راستي زندگي در چنين محيطهايي سخت است! سخت تر آن که بايستي حقوق دهها و بلکه صدها نفر از همسايگان خود را رعايت کني! اما متأسفانه آن گونه که آپارتمانها رشد کردهاند، فرهنگ آپارتماننشيني هنوز براي خيلي از ساکنان آپارتمانها معني نشده است.

ساکنان آپارتمانها اعم از مالک و مستأجر مکلف هستند براي ايجاد يک زندگي بهتر به حقوق ساير همسايگان احترام بگذارند. اين يک تکليف قانوني براي تمامي شهروندان است که با اصول و موازين اخلاقي کاملاً مطابقت دارد. ساکنان آپارتمانها اعم از مالک و مستأجر مکلف هستند براي ايجاد يک زندگي بهتر به حقوق ساير همسايگان احترام بگذارند. اين يک تکليف قانوني براي تمامي شهروندان است که با اصول و موازين اخلاقي کاملاً مطابقت دارد.

رعايت اصول آپارتماننشيني

طبق قانون و آئين نامه تملک آپارتمانها رعايت اين اصول براي ساکنين آپارتمان ضروري است:

 1- رعايت اخلاق و رفتار اسلامي و حسنه از اهم امور ساختمان است، و رفتار ضد اخلاقي در بلوک ممنوع است؛ براي مثال حضور آقايان با پيژامه يا زير پيراهن در خارج از بخش اختصاصي ممنوع بوده و در صورت مشاهده و تذکر از طريق مدير ساختمان در صورت عدم انتباه موضوع وفق قانون مجازات اسلامي قابل پيگيري است و کليه ساکنين موظف به همراهي در طرح شکايت و اخراج متخلف هستند.

تبصره: چنانچه متخلف مستأجر باشد علاوه بر پيگرد قانوني مستأجر, موجر به عنوان معاونت قابل پيگرد است.

2- رعايت صرفهجويي در مصرف آب، گاز و برق مشاع وظيفه کليه ساکنين است . در صورتي که مشاهده گردد واحدي عمداً يا سهواً رعايت صرفه را نمينمايد علاوه بر تخلف انضباطي مدير ساختمان حق دارد او را به نصب شمارشگر و يا شارژ بيشتر مجبور نمايد.

3- شستن فرش, لحاف و پتو در حد متعارف، عادلانه و بالسويه مجاز است؛ مشروط بر اينکه اين موضوع با هماهنگي مدير ساختمان صورت گرفته باشد.

تبصره: هر سال يکبار ميزان استفاده کليه واحدها بررسي شوند تا چنانچه واحدي بيش از حد متعارف استفاده کرده مبلغي طي حواله مدير ميپردازد و چنانچه واحدي استفاده ننموده از پرداخت مبلغي بنا به حواله معاف ميگردد.

4- از آنجا که بلوک فاقد واحد سرايداري هزينه مضاعفي را بر همه ساکنان تحميل مي کند، لذا تصريح ميشود که اين بلوک سرايدار نخواهد داشت.

5- مقررات اين آييننامه در مجمع عمومي قابل تصحيح و تغيير است و اين مقررات قابلاجرا و ملاک قانوني در دعاوي است.

6- چون حفظ و نگهداري و انجام امور ساختمان عملاً به عهده مالکين ساکن است طبق نظر و تصويب هيئتمديره, مالکين غير ساکن مبلغي به عنوان اضافه شارژ و سالانه بايد پرداخت نمايد. پس از تصويب هيئتمديره و عدم پرداخت طبق ماده 21 رفتار خواهد شد.

7- تکليف پروژههاي عمراني ساختمان، سقف هزينهها و مبالغ قابل دريافت از مالکين و مستاجرين را مجمع عمومي به صورت سالانه تصويب و به مدير ابلاغ ميکند.

8- هر گونه اعتراضي از طرف ساکنين بايد به صورت کتبي به مدير ارائه شود.

9- هر يک از ساکنين اعم از مالک يا مستأجر بايستي هزينه شارژ را به موقع به مدير ساختمان يا نماينده او پرداخت کنند.

تبصره: در صورت استنکاف از پرداخت حداکثر به مدت سه ماه مدير موظف به پيگرد قانوني خاطي است و مستنکف موظف است علاوه بر شارژ معوقه تمام هزينهها را پرداخت کند.

10- تعميرات و تغييرات داخلي و خارجي که موجب صدمه به اسکلت ساختمان ميشود به هيچوجه مجاز نيست

11- ساير تعميرات و تغييرات داخلي آپارتمانها و بخشهاي اختصاصي مانند انبار مي بايد با اجازه کتبي ديگر مالکين و تأييد مديريت ساختمان در حد معقول  صورت پذيرد.

12-  ساکنين هر واحد مسئول جبران خسارت واردشده در اثر گرفتگي لولههاي فاضلاب سررفتن آب وان يا سينک به واحد متضرر و ساختمان هستند.

13- نصب هر گونه آنتن، سايبان، نرده، حفاظ، بند، کولر و غيره بر نما يا بالکن بدون اجازه کتبي از مدير ساختمان ممنوع است.

14-  بازي کردن بچهها در قسمتهاي مشترک در صورت تأييد هيئتمديره فقط در ساعتهاي تعيينشده و در محلهاي مقرر مجاز است.

15- مسئول حرکات و رفتار فرزندان، اولياي آنها بوده و در قبال هر گونه عمل خلاف، آنها بايد جوابگو باشند.

16- نگهداري سگ " کبوتر " قناري " خرگوش و به طور کلي حيوانات، در قسمتهاي مشترک ممنوع است. مديران ساختمان نبايد در اين مورد چشمپوشي نمايند زيرا ممکن است علاوه بر نارضايتي ساير سکنه، آن حيوان عامل بيماري نيز باشد.

17- مديران ساختمان مي بايد حداقل يک بار در سال فيوزهاي تابلو برق را کنترل نمايد تا در صورت افزايش بار جريان برق آتش سوي به وجود نيايد.

تبصره: هرگونه دستکاري در تجهيزات مشترک بدون اطلاع مديريت ساختمان ممنوع است.

18- مواد آتش زا نبايد در داخل آپارتمان نگهداري شود بلکه با اجازه و اطلاع مديريت مي بايد در انبار قرار گيرد.

19- انبار آپارتمانها مختص نگهداري وسايل شخصي ساکنين است. کسب درآمد و اجاره آن به ديگران ممنوع است، مگر با اجازه ساکنين مجتمع و با اطلاع مديريت.

20- استفاده از وسايل گازي و نفتي براي افراد جوانتر از 12 سال و مسن تر از 70 سال و معلولين جسمي و ذهني که به صورت انفرادي زندگي ميکنند يا در اکثر ساعات شبانهروز تنها هستند، ممنوع است.

21- باز کردن در مي بايد توسط افراد بالغ پس از شناسايي انجام شود.

اينها حقوقي هستند که در ميان همسايگان يک آپارتمان بايد رعايت شوند درحاليکه عدم توجه به اين قانون در ميان افراد بسيار به چشم ميخورد.

 * وکيل پايه يک دادگستري و مشاورحقوقي