سرستون هخامنشی روانسر شکست

شمار نشریه : 194

يکي از سرستونهاي هخامنشي شهرستان روانسر درحالي بهدليل کوتاهي و رسيدگي نکردن اداره ميراثفرهنگي شهرستان شکسته شد که طبق گفته باستانشناسان، اين منطقه برگرفته از آثار معماري دوره هخامنشي است که نياز به مطالعات گسترده باستانشناسي و حفاظت اضطراري ميراثفرهنگي دارد. اين اثر تاريخي که در کنار چشمه و در فاصله 400 متري دخمه هخامنشي روانسر واقعشده بدون ثبت در فهرست آثار ملي کشور تخريب شد.

 روانسر بهلحاظ داشتن آثار پيشازتاريخ و تاريخي جايگاه بسيار مهمي در باستانشناسي غرب کشور دارد. چنانکه پس از بررسيهاي باستانشناسان از اين منطقه شواهدي از قديميترين آثار سکونت انسان از دوره پارينهسنگي مياني تا دوره فراپارينه سنگي يافت شده است.

کارشناسان ميگويند،«اين سرستون در کنار چشمه و محل تفريحگاه مردم قرار گرفته است اما به دليل آنکه هيچ تابلو يا اطلاعرساني از اثر ارزشمند تاريخي انجامنشده، سبب شده اين اثر شکسته شود و در معرض خطر جدي قرار بگيرد».

 طبق گفته کارشناسان سرستون هخامنشي روانسر تاکنون در فهرست آثار ملي کشور قرار نگرفته است. اين درحالي است که تعداد بسياري از سرستون و پايهستونهاي هخامنشي در اين منطقه وجود دارد که زير پيهاي خانههاي مردم قرارگرفته اما هنوز توسط اداره ميراثفرهنگي شناسايي و آزادسازي نشده است.