هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظر شخصی در رسانه‌ها ندهید

گروه معماري و دکوراسيون:محمد حقاني در جلسه شوراي شهر که با حضور رييس شوراي شهر برگزار شده بود، با تأکيد بر اينکه بهصورت قانوني از شهرداري درباره پروژه بوستان مادر سؤال ميکند، رو به چمران کرد و گفت: از شما درخواست ميکنم دستور رسيدگي بدهيد و نظر شخصي در رسانهها ارائه ندهيد و اجازه بدهيد کميسيونهاي تخصصي بررسي کرده و نظر کارشناسي بدهند. زيرا علاقهمندم تعامل بين مديريت شهري و شورا برقرار باشد. بنابراين لطفاً دستور رسيدگي به مسئله باغها را بدهيد.

 وي با اشاره به اينکه بارها درباره مسئله فضاي سبز و باغها در جلسههاي شوراي شهر تذکر دادهشده است، گفت: اخيراً تعدادي از پارکهايي که قبلاً در تملک شهرداري نبوده، مورد تجاوز قرار گرفته و آخرين نمونه آن اتفاقي است که روزهاي گذشته توسط اوقاف و با کمک دادياري شعبه هفتم صورت گرفت و درختاني با بن بيش از 40 سانتيمتر و عمر بيش از 20 سال قطع شدند.

 وي با تأکيد بر اينکه اين پرونده و پروندههاي مشابه آن سالها در شهرداري رفتوآمد شده و در نهايت شهرداري نتوانسته از آنها دفاع کند از شهردار تهران خواست «دستکم شهرداري اين پارکها را بخرد، زيرا اين فضاها بيش از 20 سال در اختيار مردم بوده و نبايد جلوي چشم مردم و با کمک ناجا درختان آن را قطع کنند».

 حقاني در ادامه با انتقاد از مصوبه برج باغها گفت: اين مصوبه نيز لطمه بزرگي به باغهاي تهران زده است. چند روز پيش بازديدي از خيابان فرشته، خيابان آقابزرگي، پلاک 46 و 47، خيابان دکتر حسابي پلاک 33، خيابان تختي پلاک 67، خيابان شريفيمنش پلاک 46، خيابان فياض بخش، نبش هرزگوين داشتيم که اين املاک در پيادهرو نيم متر پيشروي کرده و کنسول زدهاند.

 عضو شوراي شهر با اشاره به اينکه درختان در تهران مظلوم واقعشده و در حال از بين رفتنهستند، ادامه داد: بهعنوان برج باغ، مجوز ساخت با سطح اشغال 30 درصد ميگيرند، بعد آن را به 40 و 50 درصد افزايش ميدهند و براي اجراي پارکينگ هم 100 درصد خاکبرداري ميکنند و درختان را از بين ميبرند. براي جلوگيري از اين اتفاقات من هم قصد دارم مثل آقاي مسجدجامعي که تهرانگردي ميکند، باغگردي کنم و در هر جلسه شورا پلاک باغهاي تخريبشده را اعلام کنم.

حقاني در ادامه گفت: من حرف کارشناسي ميزنم، نه حرف سياسي. در کميسيون ماده 5 تصويبشده که شهرداري زمينهاي پهنه را براي 5 سال ديگر تغيير کاربري ندهد و زميني که براي فضاي سبز خريداريشده را نفروشد. بنابراين استدعا دارم کميسيوني مرکب از کميسيونهاي معماري، سلامت و نظارت شورا را مأمور رسيدگي به اين پرونده شوند.

  مهدي چمران، رئيس شوراي شهر نيز در پاسخ به تذکر حقاني گفت: ما نبايد به مصوبه برج باغ حمله کنيم، زيرا مجوز ساخت با سطح اشغال 30 درصد، تدبيري براي حفظ باغها بود. علت هم اين بود که شهرداري نميتواند همه باغهاي شهر را بخرد و صاحبان آنها درختان را خشک ميکردند تا بتوانند ساختوساز کنند. براي همين فکر کرديم بهجاي 60 درصد با سطح اشغال 30 درصد اجازه ساختوساز در باغها را بدهيم، اما بهجاي 3 طبقه مجوز ساخت 6 طبقه بدهيم.سطح اشغال در زيرزمين هم نبايد از 30 درصد تجاوز کند. بعد متوجه شديم درختان در 70 درصد باقيمانده ممکن است حين ساختوساز خشک شوند که براي جلوگيري از اين موضوع آقاي تندگويان در حال تهيه طرحي است که بر مبناي آن، پايان کار به شرطي داده شود که در 70 درصد باقيمانده درختان هم وجود داشته باشد و هم بهقدر کافي کاشته شود.

 رئيس شوراي شهر درباره ايجاد کنسول در پيادهرو هم گفت: در طرح تفصيلي جديد، کنسولها در معابر با عرض کمتر از 30 متر حذفشده و ايجاد کنسول در پيادهروي کوچههاي 12، 8 و 14 متري تخلف است و اگر صاحبان اين املاک اخيراً پروانه گرفتهاند، گزارش بدهيد تا جلوي آن گرفته شود.

 چمران درباره پروژه بوستان مادر نيز گفت: اجازه بدهيد چند کميسيون موضوع بوستان مادر را بررسي کنند و مسئولان شهرداري هم بيايند و موضوع را يکبار براي هميشه حل کنيم.