هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه جعبه‌ای 06

در يک همسايگي آرام در شهر فوکوشيما، معمار ژاپني جون ايشيکاوا، ساخت يک خانه مسکوني دو طبقه را تکميل کرده که با حفظ انزوا و حريم خصوصي نسبت به خانههاي اطراف آن طراحي شده است. اين طرح که "خانه جعبهاي 06" نام گرفته است؛ ملک محصوري است که در نماي اصلي داراي تنها يک رديف پنجره باريک است.

فضاهاي داخلي، ساختمان شامل دو طبقه کامل و نيم اشکوبي در ميان آنهاست. در طبقه اول خانه، يک اتاقخواب اصلي به اندازه دو برابر و فضاهاي انبار طراحيشده و در بالاي آن، اتاقخواب کودکان قرار گرفته است. قسمتهاي ديگر خانه در طبقه دوم جايگذاري شدهاند و شامل تراسي بزرگ و متصل به آشپزخانهاي با پلان آزاد است.