فضاهای متضاد با بافت تاریخی شهر

شمار نشریه : 194

شرکت معماري مجارستاني اسپورا، ساخت دو ايستگاه مترو بخشي از مسير خط آهن زيرزميني بوداپست را به پايان رسانده است. اين دو ايستگاه که در سواحل رودخانه دانوب قرار دارند؛ بخشي از مهمترين زيرساختهاي بوداپست را تشکيل ميدهند. ده ايستگاه در حال حاضر به عنوان پروژه هفت کيلومتري اتصال جنوب بودا به مرکز شهر پِست در حال ساخت ميباشند.

با اعتقاد بر اينکه کيفيت بالاي معماري ميتواند، ساکنان شهر را تشويق به استفاده از حملونقل عمومي نمايد؛ معماران اسپورا اين ايستگاهها را همچون جهاني زيرزميني، فارغ از فضاي تاريخي شهر، طراحي و ساختهاند. حجم اين دو ايستگاه به وسيله تيرهاي بتوني که به حالت اکسپوز رهاشده ؛ پشتيباني و ساختهشدهاند.

يکي از اين ايستگاهها با نام fövám tér ، محل اتصال شبکه ترافيکي پيچيدهاي از وسايط نقليه عمومي از تراموا و اتوبوس تا کشتي و اتومبيل است. اين مجموعه چند سطحي، دروازه ورود به مرکز تاريخي شهر بوداپست محسوب ميشود و بازديدکنندگان را از اين فضاي متفاوت به خيابانهاي قرن نوزدهمي بالاي ايستگاه هدايت ميکند. ايستگاه دوم که szent gellért tér نام گرفته است، با 36 متر عمق، يکي از عميقترين ايستگاههاي متروي اين خط محسوب ميشوند.