هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نگرانی نسبت به ساخت مسجد آزادی

گروه معماري و دکوراسيون:توافق سازمان ميراث فرهنگي، شهرداري و وزارت ارشاد ميتوانست نويد روزهاي خوبي براي برج آزادي داشته باشد اما ساخت يک مسجد در حريم منظر اين برج باز هم نماد تهران را دچار مشکل کرد. معاون فرهنگي شهردار تهران ميگويد هيچ هشداري بابت ساخت اين مسجد دريافت نکرده است درحاليکه علي سلطاني، مدير اجرايي برج آزادي ميگويد: در فروردينماه سال جاري طي نامهاي به شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي نگراني نسبت به ساخت اين مسجد اعلامشده است.

گنبد و گلدستههاي مسجد هفتادودو تن در کنار برج آزادي از ميانه تاق و کنار پايههاي آزادي ديده ميشود و منظر آزادي را دچار مشکل کرده است. کوتاه شدن گنبد و گلدستهها ميتواند اين مشکل را بهراحتي حل کند اما شهرداري ميگويد اين مسجد براي منظر برج آزادي مشکلي ايجاد نکرده است.

 معاونت فرهنگي شهرداري و شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران مسئوليت ساخت اين مسجد را عهدهدارند. ميثم امرودي، معاون فرهنگي شهردار تهران پيشتر گفته بود؛ حريم ميدان آزادي «بهشدت مراعات شده» و اگر اين ساختوساز ازنظر ميراثي دچار مشکل است «بايد سازمان ميراث فرهنگي اعلام کند».

 علي سلطاني، مدير اجرايي برج آزادي ميگويد: در فروردينماه امسال نامهاي از طرف مديريت برج آزادي به مديرعامل توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري، محمدباقر قاليباف شهردار تهران و همچنين رجبعلي خسروآبادي رئيس ميراث فرهنگي تهران فرستاده که در آن نسبت به ساخت اين مسجد ابراز نگراني شده است. به گفته او در اين نامه اشارهشده که «هرگونه ساختوساز در اطراف اماکن تاريخي نياز به رعايت اصول مشخصي دارد» و رعايت نشدن اين اصول در ساخت اين مسجد ميتواند «مانعي براي ثبت جهاني برج موزه آزادي» شود.

 سلطاني با اشاره به اينکه مديريت مجموعه آزادي هم از ساخت مجتمع فرهنگي استقبال ميکند، ميگويد اين مجتمع فرهنگي نياز به «گنبد و بارگاه مرتفعي که منظر آزادي را مخدوش ميکند» ندارد. آنجا ورودي تهران است و به يک مسجد نياز دارد و بايد خدمات لازم ارائه شود اما مرتفع سازي آن ازنظر مديريت برج آزادي مشکل دارد.

 مدير اجرايي برج آزادي نقش سازمان ميراث فرهنگي را در اين ميان منفعلانه ميداند. به گفته او انتظار مديريت مجموعه برج آزادي از سازمان ميراث فرهنگي اين بود که فعالانهتر با اين موارد برخورد کند. گله اصلي از سازمان ميراث فرهنگي است که ميبايست با استدلالهاي متقن و استفاده از قوانين و مقررات جلوي اين کار را ميگرفت.

 سلطاني معتقد است ؛ شهرداري به ملاحظات ميراثي اشراف ندارد و اين وظيفه سازمان ميراث فرهنگي است که صلاح ميراثي بناهاي تاريخي را به سازمانهاي ديگر گوشزد کند. به گفته وي سازمان ميراث فرهنگي نبايد بعدازاينکه مشکلي براي يک بناي تاريخي پيش آمد وارد ماجرا شود. درگذشته اينطور بود اما «از دولت جديد انتظار بيشتري ميرفت که منافع ملي و کشور را در سطح کلان» ببيند.

 سلطاني درنهايت ميگويد هيچ پاسخي به نامه مديريت برج آزادي به شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي دريافت نکردهاند. به گفته وي همه مسئولان بايد «دلشان براي وطن بسوزد» و ملاحظات فني و فرهنگي در ساخت سازه کنار نماد تهران مراعات شود.