هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اصول چیدمان مبل در خانه

گروه معماري و دکوراسيون:اتاق بدون وسايل مانند صفحه کاغذ يا بوم سفيدي است که هم ميتوان در آن منظره خوبي پديد آورد و هم يک منظره نهچندان زيبا؛ بهخصوص هنگاميکه روشهاي مختلفي براي پر کردن اتاق با مبلمان وجود دارد.

 نکته بسيار مهم اين است که بدانيد چيدن مبلها را از کدام قسمت اتاق و چگونه شروع کنيد. در اين مطلب برخي از قوانين پايه براي چيدمان مبل، در 7 نکته خلاصهشده که ميتواند کمک خوبي براي بهسازي دکور منزل يا محل کارتان باشد.

 براي آنکه چيدمان مبل چشمگير و اصولي باشد اين نکات را در نظر بگيريد:

1 - کاربرد را مشخص کنيد: در نظر بگيريد که اين اتاق براي چه منظور استفاده ميشود و قرار است چند نفر از آن استفاده کنند. پاسخ به اين سؤال، نحوه چيدمان مبلها را مشخص ميکند. بهعنوانمثال پاسخ به اين سؤال که قصد داريم در اين اتاق همه اعضاي خانواده مقابل يکديگر بنشينند يا در کنار يکديگر، نحوه چيدمان مبلمان را مشخص ميکند.

2 - نقطه مرکزي تعريف کنيد: نقطه کانوني و مهم اتاق را شناسايي کنيد. اين نقطه ميتواند شومينه، يک منظره، تلويزيون و... باشد، سپس بر طبق آن مبلمان چيده شود. توجه داشته باشيد که اگر قصد داريد در اتاق تلويزيون تماشا کنيد، فاصله مناسب بين دستگاه و جاي نشستن بايد سه برابر سايز صفحهنمايش باشد. بهطور مثال، اگر تلويزيون شما 40 اينچي است بايد 120اينچ (حدود 3 متر) فاصله تلويزيون تا محل نشستن شما باشد.

3 - اولويتها را شناسايي کنيد: فاصله مبلها نبايد بيشتر از 2 متر و نيم از هم باشد تا مکالمه بين افراد سخت نشود و نبايد همه مبلمان را به ديوار تکيه دهيد، مگر آنکه اتاقتان خيلي کوچک باشد.

4 - تقارن را حفظ کنيد: چيدمان متقارن براي اتاقهاي رسمي بسيار خوب است و چيدمان غيرمتقارن احساس غيررسميتري به اتاق ميدهد. با توجه به کاربرد اتاقتان ميتوانيد مبلهايتان را متقارن يا غيرمتقارن بچينيد.

5 - تنوع را رعايت کنيد: اندازه مبلمان در سراسر اتاق بايد متفاوت باشد. با قرار دادن يک مبل بزرگ يا بلند در يکطرف و قرار دادن يک مبل با قد و اندازه مشابه در طرف ديگر فضا را براي چيدمان مبلهاي ديگر مهيا کنيد. البته ميتوانيد از يک اثر هنري براي نمايش اين توازن در سمت ديگر اتاق نيز استفاده کرده و تا حد امکان از قرار دادن دو مبل هماندازه در کنار يکديگر خودداري کنيد.

6 - تضاد را به نمايش بگذاريد: خطوط منحني و صاف را با هم ترکيب کنيد. اگر مبلمان تان مدرن و خطي است آن را دور يک ميزگرد قرار دهيد. اگر مبلمان تان شکل منحني دارد آن را با يک قطعه زاويهدار هماهنگ کنيد.

7 - سهولت استفاده را فراموش نکنيد: ميز عسلي را بايد در حدود 35 تا 45 سانتيمتري مبل قرار دهيد تا فضاي کافي براي قرار دادن پاها باقي بماند. درباره ميز ناهارخوري نيز بايد حداقل 120 سانتيمتر بين هر لبه ميز و نزديکترين ديوار يا ديگر قطعات مبلمان منزل فاصله باشد. اگر رفتوآمد از پشت صندليها انجام نميگيرد اين فاصله ميز تا 90 سانتيمتر نيز کفايت ميکند.