هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتخاب ایران در فستیوال جهانی معماری 2014

ايران با 2 پروژه در بخش تجاري، تفريحي و 3 ساختمان مسکوني، نهايتا با پروژه مرکز تجاري شهر روياهاي اصفهان، اثر فرشاد مهديزاده و رها اشرفي، توانست در گروه ساختمان هاي تجاري و تفريحي فستيوال جهاني معماري در سال 2014 ا انتخاب شود.

فستيوال جهاني معماري (WAF) جشنوارهاي است که از سال 2008، همهساله در گروههاي مختلف ساختماني برگزار ميشود. در اين فستيوال، فيناليستهاي هر گروه در مدت سه روز، طي يک رقابت زنده مورد داوري قرار ميگيرند که از هر گروه يک برنده و در نهايت، از ميان برندگان گروهها، يک اثر به عنوان بهترين ساختمان سال انتخاب ميشود.

جشنواره امسال نيز در 31 گروه مختلف، از اول تا سوم اکتبر، در کشور سنگاپور برگزار شد.