هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قطع درختان باغ پسیان بلامانع است!

باغ پسيان چهارمين باغي است که در حريم خيابان وليعصر (عج) تخريب ميشود، اولين باغ در حريم اين خيابان به طور کامل از بين رفته و در آن اسکلت برجي به چشم ميخورد که در حال حاضر به دليل نپرداختن عوارض شهرداري متوقف شده است.

باغ و خانه «پسيان» بيش از 100 اصله درخت چنار 70 ساله دارد و اسفند ماه سال 1392 پروانه ساختمان هتل 15 طبقه در اين باغ صادر شد. اين پروانه بر اساس بند 3 مصوبه شماره 515 کميسيون ماده 5 سال 1391 صادر شده است.

رجبعلي خسرو آبادي، مديرکل ميراث فرهنگي استان تهران درباره قطع درختان باغ «پسيان» و ساخت هتل 15 طبقه گفت: قطع درختان باغ پسيان مربوط به منابع طبيعي ميشود، چون از منابع طبيعي استعلام شده و بعد از آنکه بلامانع اعلام شد، کميسيون ماده 5 به آن راي داد.

وي افزود: کميسيون ماده 5 بدون استعلام کاري را انجام نميدهد و به همين دليل از همه دستگاهها نمايندهاي در آن حضور دارند.

خسروآبادي با بيان اينکه «در حقيقت ما در باغ پسيان ساختمان تاريخي واجد ارزشي که به ميراث برگردد يا ثبت شده باشد، نداريم»، تصريح کرد: درختان آنجا به منابع طبيعي و نهايتا فضاي سبز شهرداري مربوط ميشود.

وي با اشاره به اينکه پلاکهاي حريم خيابان وليعصر (عج) ثبت نشدهاند، بيان کرد: خيابان وليعصر (عج) تنها به خاطر درختانش ثبت شده و هيچکدام از ساختمانهاي کنار اين خيابان ثبتي نيستند، اين طور نيست که خيابان وليعصر (عج) را ثبت کرده باشيم و تمام پلاکهاي آن هم جزو ثبت باشند.