هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امیدواریم صداوسیما را مجاب کنیم

*غلامرضا خراساني

به گفته کارشناسان، درحاليکه کشور ما بر روي خط زلزله واقعشده، مصالحِ در ظاهر داراي استاندارد ولي در واقع نامرغوب، بهاضافه عدم نظارت درست و دقيق و کافي بر ساختوسازهاي سازندگانِ عموماً غيرمتخصص، عمر ساختمانهاي ما را به کمتر از 30 سال رسانده است. بااينهمه، رسانه ملي، بهعنوان فراگيرترين رسانه کشور، گويي در سرزميني ديگر مشغول تهيه و توليد برنامه است، بهنحويکه از اين حجم عظيم سرمايههاي ملي که در بخش صنعت ساختمان کشور هرز ميرود کمترين انعکاسي در صداوسيما، با بيش از 20 شبکه تلويزيوني و 50 شبکه راديويي ديده نميشود. بهمنظور اطلاع از نظرات فعالان صنعت ساختمان و نيز کارشناسان و مديران اين حوزه در خصوص عملکرد صداوسيما در توجه به صنعت ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان ، با چند تن گفتگو کرديم که در ادامه ميخوانيد:

مظاهريان، معاون وزير:

در حال انعقاد تفاهمنامه هستيم

ما احتياج داريم که با صداوسيما تفاهمنامهاي منعقد کنيم تا به اين قضيه توجه ويژهاي صورت بگيرد. چون شاهد اين هستيم که عدم رعايت مقررات ملي ساختمان چه صدمات جاني و مالي به جامعه ما وارد ميکند. اين کار از ضروريات صنعت ساختمان است و اميدواريم بتوانيم صداوسيما را مجاب کنيم تا بيشتر به اين موضوع بپردازد. فعلاً در حال گفتگو با صداوسيما هستيم و هنوز تفاهمنامه منعقد نشده است. هرچند اين کار جزو وظايف رسانه ملي است ولي احتياج به تفاهمنامهاي است تا نهادها هم بتوانند تقاضاي خودشان را شفافتر بيان و توجه را بيشتر جلب کنند. در حال حاضر در شبکه چهار برنامههايي در اين زمينه در حال پخش است و به نظرم کار خوبي شروعشده، ولي اينها به تنهايي کافي نيست.

هوايي، مديرکل دفتر مقررات ملي:

براي ساختمان يک شبکه درست کنند

واقعيت امر اين است که صداوسيما بايد خيلي بيشتر از اينها در حوزه صنعت ساختمان کار کند. الآن رويکرد صداوسيما در توليد برنامه بيشتر به سمت برنامههاي اجتماعي و هنري رفته تا دنبال بحثهاي تخصصي. تمام شبکههايي هم که تحت عنوان شبکههاي تخصصي در صداوسيما برنامه توليد ميکنند، مثل نمايش و بازار و ... هر کدامشان موضوعاتي عمومي را مطرح ميکنند و ما هنوز شبکه اختصاصي که مباحث تخصصي را مطرح کند، نداريم. حرف ما اين نيست که براي مهندسي ساختمان يا مثلاً معماري يک شبکه درست کنند، ولي در همين شبکههاي موجود هم ميشود به اين بحثها به شکل تخصصي پرداخته شود. تخصصي هم به اين معنا نيست که فقط دولتيها بيايند و حرفهاي خيلي شيک بزنند. چون دولتيها هميشه با توجه به محدوديتهاي خودشان صحبت ميکنند. مثلاً ميتوان يک مالک، معمار تجربي کمسواد و يک استاد دانشگاه باسواد را به يک برنامه آورد و بين آنها بحثهاي چالشي، شبيه مناظرههاي فعلي برگزار کرد تا مردم خودشان به نتيجه برسند و تشخيص بدهند. ما هر چه همايش برگزار کنيم و صدها کارشناس هم بيايند و درباره مسائل تخصصي مثل سبکسازي ساختمان صحبت کنند، فقط تعدادي مهندسان آن سخنان را گوش ميکنند ولي ساختمانها را مردم ميسازند و پولش را ميدهند. براي مردم بايد اين مسائل تبديل به باور شود و اين باور را بايد رسانهها در مردم ايجاد کنند. البته ساير رسانهها مثل پيام ساختمان هم مسئول هستند. در کل صداوسيما بايد در بحثهاي تخصصي مرتبط با صنعت ساختان بيشتر وارد شود و به دولت و مردم کمک کند. به نظرم بايد روي اين موضوعات سرمايهگذاري کنيم. اگر بتوانيم فقط در مصرف انرژي مردم را آگاه کنيم و ميزان هدرروي انرژي را به نصف برسانيم، مقدار بسيار زيادي از کل انرژي مصرفي در کشور ذخيره خواهد شد که مقدار و مبلغ بسيار زيادي است. اين را هم اضافه کنم که ما در وزارتخانه داريم با صداوسيما همکاري ميکنيم، پول دادهايم و تعدادي کار را در آينده براي پخش داريم ولي منابع مالي ما محدود است و البته آنها هم چنين مشکلاتي دارند.

برزگر، رئيس کانون سراسري انبوهسازان:

رسانه ملي بازيگران اصلي صنعت ساختمان را به چالش بکشد

همه ميبينند و ميدانند که عملکرد صداوسيما در ترويج مقررات ملي ساختمان، پايينتر از صفر است.بايد دستگاههاي متولي اين را از صداوسيما مطالبه کنند. مقررات ملي با کليه آئيننامههاي آن قانون مصوبي است که در کليه ساختوسازها بايد رعايت شود و عدم رعايت آن به متوليان نظارت برميگردد چون بهخوبي نظارت نميکنند. از طرف ديگر رسانه ملي وظيفه و رسالتش اين است که در رابطه با اين موضوع فرهنگسازي کند و مطالبات بهحق مردم را از بازيگران اصلي صنعت ساختمان درخواست و مطالبه نموده و عملکرد آنها را به چالش بکشد. اينها اتفاق نميافتد و آنکه بايد نظارت اصلي و واقعي داشته باشد نظارت نميکند و نتيجه همين ميشود که ساختوسازهاي ما با کلي معضلات و مشکلات درگير است. متأسفانه اين مشکلات هم به نام سازنده و انبوهسازان ثبت ميشود درصورتيکه انبوهسازان بهعنوان توليدکننده به دنبال مشتري مداري هستند.

ساختماني، رئيس سازمان نظام کارداني فارس:

صداوسيما برنامههايي پخش کند تا مردم به بهينهسازي تشويق شوند

عملکرد صداوسيما در ترويج مقررات ملي صفر است. صداوسيما براي محصولاتي مثل پودر لباسشويي و وسايل آشپزخانه، که پول ميگيرد و تبليغ ميکند، بيشتر بها ميدهد تا چيزهاي ضروري مثل ترويج مقررات ملي. به نظرم مديران مسئول در صنعت ساختمان بايد برنامههاي دورهاي در شبکههاي اصلي صداوسيما (و نه شبکههاي کم بيننده) و با حضور کارشناسان خبره (و نه مسئولان دولتي صرفاً) داشته باشند تا از اين طريق بتوانند بسترسازي فرهنگي کنند. چون اين مسائل با جان مردم و سرمايههاي ملي سروکار دارد. متأسفانه تابهحال صداوسيما گامي در اين خصوص برنداشته است. شايد سازمان نظاممهندسي و وزارت راه و شهرسازي هم تقاضايي از صداوسيما نداشتهاند. بنابراين ميطلبد که صداوسيما برنامههاي جذاب و ديدني تهيه و پخش کند تا مردم به بهينهسازي ساختمان و مصرف انرژي تشويق شوند.

اسماعيلي، عضو شوراي مرکزي:

وظيفه صداوسيما فقط اطلاعرساني حوادث نيست

صداوسيما فقط وقتي به اين موضوعات ميپردازد که سانحهاي اتفاق افتاده باشد ولي فرهنگسازي در اين زمينه مدنظر ماست که در اين زمينه خوب عمل نکردهاند. وقتي هم سازمانهاي مرتبط با صنعت ساختمان، توليد و پخش چنين برنامههايي را خواستار ميشوند صداوسيما مبالغ سنگيني مطالبه ميکند. درصورتيکه سازمانهاي نظاممهندسي از پول حق عضويت اعضا نميتواند هزينههاي ميلياردي کنند که مثلاً شبي 10 دقيقه يا هفتهاي نيم ساعت به ما آنتن بدهند. وظيفه صداوسيما که فقط اطلاعرساني در خصوص حوادث ساختماني نيست بلکه بايد در اين خصوص فرهنگسازي کند. در کل صداوسيما مسئوليت بسيار سنگين و عملکرد بسيار ضعيفي دارد.

پورحاجت، دبير کانون سراسري انبوه سازان:

رعايت مقررات ملي نياز به برنامهسازي مداوم دارد

جزو تکاليف سازمان نظاممهندسي و دفتر امور مقررات ملي است که از طريق رسانهها رعايت مقررات ملي را اشاعه دهند ولي در اين سالها فقط کار کمي در خصوص مبحث انرژي انجام شده است. صداوسيما اگر کاري هم کرده موردي بوده و مثلاً وقتي موضوع کمبود سوخت مطرح ميشود چند برنامه در مورد مصرف بالاي انرژي در ايران پخش ميشود، يا در مورد کمآبي و ساير موضوعات. درصورتيکه فرهنگسازي نياز به فعاليت مداوم رسانهاي دارد. موضوعاتي مثل صرفهجويي در مصرف سوخت يا رعايت مقررات ملي نياز به برنامهسازي مداوم دارد. صداوسيما بايد نگاه ويژهاي به اين موضوعات و مسائل داشته باشد، درصورتيکه اين مسير هيچوقت بهطورجدي دنبال نشده است. به نظرم وزارت راه و شهرسازي و دفتر مقررات ملي بايد اين را از صداوسيما مطالبه کنند، ضمن اينکه اين موضوع جزو تکاليف سازمان نظاممهندسي هم هست.

مرتضوي، خزانهدار کانون سراسري انبوهسازان:

ترويج مقررات ملي کارنامه موفقي ندارد

به نظرم در ترويج مقررات ملي ساختمان صداوسيما خيلي کارنامه موفقي ندارد. زماني ميتوان گفت رسانه ملي موفق بوده که سازندگان مسکن و ساختمان و نيز بهره برداران و مصرفکنندگان محصولات توليدي گروه اول، اطلاعات خوب و مفيدي از مجموعه مقررات مرتبط با صنعت ساختمان داشته باشند، درصورتيکه الآن در هر دو گروه سازندگان و بهره برداران ساختمان و مسکن، حداقل اطلاعات وجود دارد. ازآنجاکه قانونگذار وظايف هر مجموعهاي را در اين حوزه مشخص کرده، قانونا يکي از مجموعههايي که بايد نقش پررنگي در استفاده از رسانهها براي ترويج مقررات ملي داشته باشد، سازمان نظاممهندسي است

سلطاني، رئيس انجمن انبوهسازان زنجان:

براي اسي نمکي تبليغات ميکند

اگر به طول عمر مفيد ساختمان در کشورمان و ميزان مصرف انرژي در ساختمانهاي ما دقت و آن را با کشورهاي پيشرفته مقايسه کنيم، ميبينيم که در وضعيت بسيار بدي هستيم و عملکرد صداوسيما براي خروج از اين وضعيت «صفر» است. رعايت مقررات ملي سالانه چند صد ميليارد تومان به اقتصاد ما کمک ميکند ولي صداوسيما براي موادي مثل «اسي نمکي» که به گفته متخصصان يا سرطانزا هستند و يا مشکلات قلبي و عروقي ايجاد ميکنند تبليغ و کسب درآمد ميکند. درصورتيکه شبکههاي خارجي و حتي کشورهاي همسايه، براي مصرف محصولات و کالاهاي خودشان، برنامههاي جذاب ميسازند و در کشور ما پخش ميکنند. به نظرم صداوسيما براي صنعت ساختمان ما کاري نکرده و برخي برنامهها هم که پخش ميشود معلوم نيست کارشناسان آن چطور انتخاب ميشوند .

نائيج پور، رئيس سازمان نظاممهندسي مازندران:

صداوسيما مطالبات مردم را از مهندسان مطرح کند

حرف ما اين است که موضوعات ساختماني بسيار موضوعات مهمي است و صداوسيما همانطور که در زمينه بهداشت برنامه ميسازد و تبليغ ميکند، بايد اطلاعات عمومي در مورد موضوعات مهم ساختماني را هم در بين مردم افزايش دهد. مثلاً مردم براي خريد پرده و مبل و يخچال ماهها وقت ميگذارند ولي بتن خانهشان را کارگري که کارت مهارت ندارد و از سر ميدان آوردهاند، ميريزد! چنين فردي (مالک ساختمان) درکي از اهميت شرايط ندارد. اين فقط در بحث مقاومسازي است ولي در حوزههاي معماري، شهرسازي و ساير موضوعات هم ماجرا از همين قرار است. صداوسيما ميتواند مروج خوبي براي مقررات ملي باشد و حتي مطالبات مردم از مهندسان را مطرح کند. ما مهندسان بايد خدماتي به مردم ارائه نماييم که در قبال آن حقالزحمه دريافت ميکنيم. شايد ما خدمات ضعيفي ميدهيم. صداوسيما بايد اعلام کند تا مردم با حقوق خودشان آشنا باشند. چون ساختمان علاوه بر منفعت شخصي، منفعت عام هم دارد. منفعت عام و حقوق شهروندي با ساختوسازهاي نامناسب لطمه خواهند ديد و در اين عرصه صداوسيما ميتواند نقش مؤثري در ترويج ساخت ساختمانهاي مناسب داشته باشد. به نظرم شوراي مرکزي و آقاي مهندس ترکان بايد با صداوسيما مکاتبه کنند تا اين موضوعات در برنامههاي صداوسيما گنجانده شود. فعلاً که چنين برنامههايي را به شکل برنامه تبليغي ميبينند.