هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چرا صف را به هم می زنید؟

مي گويند شخصي در صف نانوايي ايستاده بوده و از قضاي روزگار، از محل استقرار خودش در صف هم کمال رضايت را داشته! (مثلا از آنجا مي توانسته از صفحه گوشي همراه شخص جلويي، پيامک هاي خنده دار بخواند و لذت ببرد). در هر حال، وقتي نانوا با توجه به اتمام خمير، اعلام مي کند که نان تمام شده و افراد توي صف به دنبال کار خودشان ميروند، آن فرد متلذذ، داد ميزند: نان تمام شده که شده، چرا صف را به هم ميزنيد؟ حالا حکايت سازمان نظام مهندسي و جريان قطع رابطه مالي بين ناظر و مالک است. يعني درست است که طرح ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسي منتقدان بسياري داشته و دارد، درست است که نتوانسته از امضا فروشي   (که به گفته اکبر ترکان، تخلف رايج در سازمان نظام مهندسي است) و ساير تخلفات در حوزه نظارت و اجرا کم کند، درست است که نتوانسته کيفيت ساخت و سازها را ارتقاء دهد، ولي از حق نبايد گذشت که براي حساب بانکي سازمان بد نبوده و حجم گردش مالي سازمان سر اين جريان، يادآور همان تعبير قديمي است که مي گويد: اگر براي مردم آب ندارد، براي آنها که نان دارد!