هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمانی با جعبه های گــردان

گروه معماري Ole Scheeren اقدام به ارائه طرح جديدي براي احداث آسمان خراش 77 طبقهاي در مرکز شهر بانکوک در کشور تايلند کرده است. اين آسمانخراش فضايي به مساحت 150 هزار مترمربع را به خود اختصاص ميدهد که مجموعهاي از رستورانها، کافه، 24 واحد اداري، 200 آپارتمان مسکوني و 150 بوتيک لوکس و مجهز به همراه يکصد هتل آپارتمان لوکس در آن جاي گرفته اند.

اين برج که بلندترين ساختمان در شهر بانکوک محسوب ميشود از جعبههاي مکعبي گردان برخوردار است و ميتواند چشمانداز قابلتوجهي را در منطقه ايجاد کند. بدنه اين ساختمان بهگونهاي است که جعبههاي مکعبي نماي آن بهصورت پلکاني طراحيشده و همچون سازهاي است که بخشي از بدنه آن توسط حيواني خورده شده است. اين نوع طراحي بهاندازهاي با ظرافت اجرا شده که توانسته توجه بسياري از معماران و کارشناسان اين حوزه را بهسوي خود جلب کند. کل نماي سازه به شکل پيکسل هاي مکعبي است که هر يک از آنها در زاويههاي متفاوت به کار گرفته شدهاند.

همچنين بر روي هرکدام از قالبهاي مکعبي، فضاهاي سبز به همراه پنل هاي خورشيدي و توربينهاي بادي نصبشده که ميتواند در جذب انرژيهاي پاک و توليد انرژيهاي تجديد پذير نقش بسزايي ايفا کند. جعبههاي گردان روي سازه بهصورت مارپيچي بر بدنه طراحيشده، بهگونهاي که ساختمان را تنيده و از آن بالا رفته است.

حرکت گردان و چرخشي جعبههاي سبز اين سازه سبب شده تا اين آسمانخراش از هر زاويه به يک شکل ديده شود.

چشمانداز اين برج بهنوعي است که ميتوان درخت نوراني و درخشان را در مرکز شهر بانکوک مشاهده کرد، بهگونهاي که از دور چشم هر رهگذري را به سوي خود جذب ميکند.

کل پوشش نماي خارجي اين آسمان خراش از کامپوزيت شيشه، پلاستيک و استيل سبک تشکيلشده که با وجود وزن پايين از استحکام و مقاومت بالايي برخوردار است.