هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازسازی بافت‌های فرسوده زاهدان نیازمند برنامه‌های کلان

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: سياستها و برنامههاي کلان براي بازسازي بافتهاي فرسوده شهر زاهدان بايد تدوين شود.

ناصر کاشاني  با بيان اين مطلب، افزود: چنانچه آگاهيبخشي به صورت صحيح انجام شود، مردم نيز پاي کار ميآيند و ميفهمند که آنها نيز براي نوسازي بافتهاي فرسوده مسئوليت دارند. 

وي تصريح کرد: فرسودگي بافتهاي شهري امروز بهعنوان عاملي براي جلوگيري از تحقق روشهاي مدرن مديريت شهري در شهرسازي به حساب ميآيد. : همين امر هم منجر به عدمپيشرفت و توسعه شهر شده است.

کاشاني افزود: وجود بافتهاي فرسوده در نقاط مختلف شهر زاهدان سبب شده که بحثهاي مرتبط با توسعه و نوسازي، علاوه بر موضوعات کالبدي در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي نيز بيش از پيش مطرح شوند. اين بافتها از کمبود و ناکافي بودن سطح شبکهها و معابر دسترسي به خدمات شهري رنج ميبرند و اغلب معابر آن عرض کمتر از 6 متر دارند که امنيت اين محلات را به شدت با آسيب مواجه ميکنند و از سوي ديگر به هيچوجه متناسب با زندگي شهري امروز نيستند.

وي اظهار کرد: رفع نابسامانيهاي موجود و ارتقاي کيفي و کمي شرايط زيست محيطي، مستلزم برنامهريزي و تهيه و تدوين و ساماندهي توسعه پايدار شهري و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و اجرا و نظارت صحيح اين برنامهها در اين مناطق توسط مسوولان تصميمگير و تصميمساز و استفاده بهينه از مشارکت مردمي است.