هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اندیشه شهر خوابگاهی نیست

مديرعامل شهر جديد انديشه گفت: انديشه تنها شهري است که طرح جامع و تفصيلي مصوب دارد و از ابتدا براي آن انديشه شهرسازانه وجود داشته است. علاوه بر اين تمام خدمات زيربنايي و روبنايي براي آن در نظر گرفتهشده و سرانههاي بسيار بالاي خدماتي دارد بهگونهاي که سرانه فضاي سبز بيشتر از استانداردهاي داخل کشور است.

آييني خاطرنشان کرد: انديشه يکي از شهرهاي منحصربهفرد است که چشم هر بينندهاي را خيره ميکند. شايد اين شهر نخستين شهري باشد که در مورد آن بتوان گفت به تمام اهدافش رسيده است. در طرح جامع انديشه که افق آن تا سال 94 تعيينشده، مشخص شد که بايد 117 هزار نفر جمعيت داشته باشد و خوشبختانه  در سال 93  حدود110 هزار نفر جمعيت دارد.

وي در مورد تراکم فروشي در اين شهر گفت: جريان تراکم فروشي به معنايي که در تهران وجود دارد، اينجا وجود ندارد و اجازه نميدهيم که انديشه از مسير اصلياش منحرف شود.

ناصر آييني در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: طراحي اين شهر انسانمحور است و پيادهروهايي دارد که کاملاً با نيازهاي انسان هماهنگ شده است. البته خالي از ايراد هم نيست. موضوع ديگر اين است که کيفيت ساختمانها از استاندارد بالايي برخوردار است چرا که نظارتهاي کافي وجود دارد و تا زماني که شرکت عمران در شهر وجود دارد، اجازه نميدهد کيفيتها کاهش پيدا کند.

وي در ادامه به بازار ايراني اسلامي  در شهر انديشه اشاره کرد و گفت: اين پروژه در زميني به مساحت حدود 5/2 هکتار و با زيربناي حدود 115 هزار مترمربع شامل کاربريهاي مختلف تجاري (1168 واحد) ، فرهنگي ، مذهبي ، پارکينگ(1528 واحد) و بوده و نقطه آغاز اين مهم در 13 اسفندماه در شهر انديشه طي مراسمي با حضور جناب آقاي مهندس نيکزاد مقام عالي وزارت و جناب آقاي دکتر حداد عادل رياست کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئولان محلي و نماينده شهرستان شهريار کلنگ زده شد.

وي ادامه داد: اين بازار با الهاماتي که از ميدان نقشجهان، باغ فين کاشان، ميدان توپخانه تهران و حمام گنجعلي خان و همچنين معماري شهرهايي مانند اصفهان و يزد گرفته، فضايي بسيار چشمنواز را به وجود آورده است؛ علاوه بر اين سعي کردهايم که اين معماري را با معماري مدرن ترکيب کنيم. اين بازار اولين بازاري است که با طرح و ايده از پيش تعيينشده ايراني - اسلامي و هدفمند در کشور ساختهشده است.

آييني گفت: از ديگر جذابيتهاي اين بازار ميتوان به استفاده از شعرهاي شعرا بر ديوارها اشاره کرد. در بيشتر شهرهاي تاريخي ايران ، مسجد بهعنوان مرکز در کنار بافت تجاري(بازار) نقش مهمي ايفا مينمايد بنابراين در اين بازار يک مسجد بسيار زيبا به نام مسجد سلمان فارسي به سبک و سياق مسجد امام خميني(ره) اصفهان ساختهشده  که سرشار از نمادها و الگوهاي معماري ايراني - اسلامي  است. از ديگر نکات جالبتوجه در اين بازار ميتوان به زورخانه  و حمام ايراني - اسلامي اشاره کرد. ضمن اينکه باغ ايراني در اين پروژه تعريفشده است. هرکسي از اين بازار ديدن ميکند با شور و شعف بيرون ميآيد و همين امر نشان ميدهد که معماري ايراني - اسلامي اگر بهدرستي موردتوجه قرار بگيرد براي مردم جذاب است.

مديرعامل شهر جديد انديشه در پايان خاطرنشان کرد: يکي از نکات مثبت شهر انديشه اين است که به دليل محدود بودن از سه طرف ،فضايي براي تهاجم حاشيهنشيني ندارد. موضوع ديگر هم اين است که مکانيابي بسيار دقيقي در اين شهر صورت پذيرفته است. انديشه يک شهر خوابگاهي نيست بلکه اقتصاد شهري آن در حال رشد است و آمادگي حضور سرمايهگذاران را دارد.