هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت 10 خانه در یک روز

يک شرکت خصوصي در شرق چين بهتازگي با استفاده از چاپگرهاي غولپيکر سهبعدي موفق به ساخت 10 خانه کامل فقط در يک روز شده است.

به گزارش شين هوا، اين خانههاي يک طبقه که در پارک فناوري شانگهاي به نمايش گذاشتهشدهاند، کاملاً شبيه خانههاي معمولي هستند و براي ساخت هر يک از آنها از چهار چاپگر با 10 متر طول و 6.6 متر ارتفاع استفادهشده است. اين چاپگرها ميتوانند بهطور خودکار مواد مورد نياز براي ساخت خانه را در جهات مختلف پرتاب نمايند.

 خانههاي يادشده بهطور لايه به لايه و با استفاده از مصالح عادي ساختماني يعني سيمان و برخي زائدات ساختماني ساختهشدهاند. مخترع اين چاپگرها ميگويد با استفاده از اين فناوري، مواد ساختماني به کار گرفتهشده بهسرعت خشک ميشوند. البته وي از بيان جزييات بيشتر در اين زمينه خودداري کرد.

 وي که 12 سال است در زمينه ساخت چاپگرهاي سهبعدي فعاليت ميکند، فناوري تازه را مقرونبهصرفه و سازگار با محيطزيست توصيف کرده است.  به گفته اين مخترع با استفاده از اين چاپگرها ميتوان خانههاي چندطبقه نيز احداث کرد، اما به علت عدم تدوين استانداردهاي لازم براي اين کار از سوي دولت وي فعلاً تنها خانههاي يک طبقه ميسازد. وي وعده داده که در آينده به همين روش دست به ساخت آسمانخراش خواهد زد. هزينه ساخت هر يک از اين خانهها کمتر از پنج هزار دلار اعلامشده است.