شهرداری مقابل قانون نیست

شمار نشریه : 194

گروه ساختوساز: عليرغم اينکه حدود 20 سال از تصويب قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان ميگذرد، اما بخشهاي مهمي از اين قانون اجرانشده و بسياري از طرحهاي اجرايي توسط سازمان نظاممهندسي خارج از چارچوب قانون بوده و محل مناقشه مهندسان و صاحبنظران است. حتي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در هفدهمين اجلاس نظاممهندسي و کنترل ساختمان عنوان کرد که آنچه از اين قانون اجرا ميشود تنها کنترل ساختمان بوده و نظاممهندسي بهعنوان بخش اصلي اين قانون مورد بيتوجهي قرارگرفته است.

عزتالله فيلي، رئيس سابق هيئتمديره نظاممهندسي ساختمان استان لرستان و سردبير کنوني نشريه شمس( نشريه داخلي نظاممهندسي ساختمان) يکي از کساني است که سابقه طولاني در نظاممهندسي دارد. به همين دليل پيام ساختمان سراغ اين مهندس باتجربه رفته و گفتگويي با وي ترتيب داده که در زير ميآيد.

پيام ساختمان: با توجه به اينکه حدود 20 سال از قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان ميگذرد، اين سازمان را تا چه اندازه موفق ميدانيد؟

در کشورهاي توسعهيافته حدود 100 سال است که قانوني شبيه به نظاممهندسي ساختمان اجرا ميشود و در حال حاضر به مرحله شکوفايي رسيده است. اين قانون در کشور ما حدود 20 سال است که اجرايي شده و نسبت به دنيا بسيار نوپاست و براي اجراي کامل آن حداقل 30 سال زمان ميخواهيم. پارهاي مشکلات باعث عدم اجراي اين قانون و در بهترين حالت تحقق 50 درصدي آن شده که البته نظاممهندسي در عدم تحقق آن کمترين سهم را دارد. يکي از عمدهترين مشکلات موضوع اقتصاد و معيشت مردم است. در پروژههاي عمراني قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان بهخوبي اجرا ميشود اما در پروژههاي شهري و بخش خصوصي پيشرفتها بهکندي اتفاق ميافتد چرا که مردم به دنبال مسکن نيستند بلکه به دنبال سرپناه بوده و از حداقل مصالح باکيفيت استفاده ميکنند.

پيام ساختمان: شهرداريها چقدر در عدم اجراي قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان نقش دارند؟

منکر اينکه برخي شهرداريها و حتي شوراي شهر ممکن است دستورالعملهايي داشته باشند که با قانون منافات داشته باشد، نيستم اما بهطورکلي شهرداريها در مقابل قانون نيستند بلکه بيشتر مشکلات شهرداري ازآنجا نشئت ميگيرد که نگران اجراي صوري قانون از سوي نظاممهندسي هستند. بخشي از دلايل عدم اجراي شناسنامه فني ساختمان از طرف شهرداريها به همين موضوع برميگردد و همانطور که اشاره کردم دليل ديگر آنهم مربوط به وضعيت اقتصادي مردم است و بههرحال براي طبقات فرودست جامعه که ترجيح ميدهند با حداقل کيفيت و هزينه ساختوساز کنند، شناسنامه فني هزينههايي را به همراه دارد.

پيام ساختمان: انتقادي که به نظاممهندسي وارد ميشود اين است که گفته ميشود نظاممهندسي به سمت پولمحوري حرکت ميکند. نظر شما در اين رابطه چيست؟

نظاممهندسي پولمحور نيست.  بزرگان و قدماي نظاممهندسي ساختمان با آمدن پول به سازمان مخالف بودند چراکه اعتقاد داشتند آمدن پول به اين سازمان باعث فساد ميشود. عمده اين تصور ازاينجا ناشي ميشود که برخي از نظاممهندسيها براي قطع رابطه مالي ناظر و مالک تصميم گرفتند پول را در حساب نظاممهندسي نگهداري کنند و از آنجا به ناظر پرداخت کنند. بنده با اين طرح مخالفم و اعتقاد دارم که بايد راهکاري براي اين قطع رابطه مالي مالک و ناظر انديشيده شود که صرفاً فني باشد.

پيام ساختمان: تشکلها از نظاممهندسي دلخوشي ندارند و عنوان ميکنند که اين سازمان قصد دارد تا همهکاره صنعت ساختمان باشد.

قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان ميگويد که سازمان نظاممهندسي ساختمان بايد تنسيق امور را بر عهده بگيرد. طبق همين قانون بايد مهندسان، مشاوران، پيمانکاران و حتي کارگران ماهر از نظاممهندسي کارت مهارت بگيرند. تشکلها اگر به اين موضوع از منظر قانون نگاه کنند، دچار مشکل نميشوند.

پيام ساختمان: نظرتان راجع به طرح ارجاع کار نظارت چيست؟

بنده با طرح ارجاع کار نظارت مخالفم. اگر مالک از نظاممهندسي درخواست مهندس ناظر کند و سازمان نظاممهندسي عنوان کند که حتماً  بايد از ناظري که ما مشخص کردهايم، استفاده کنيد، کاملاً حقوق مالک ضايع ميشود زيرا بسياري از مهندسان اصلاً در دسترس نيستند و 5 دقيقه هم وقت ندارند. برخي بدون اينکه حتي از نظاممهندسي درخواست کار کنند براي آنها سهميه در نظر گرفته ميشود. متأسفانه درجايي که بايد در اين رابطه تصميمگيري شود، پاي منافع تصميمگيرندگان وسط ميآيد چراکه برخي از آنها در شغلهاي دولتي مشغول به کار هستند.

پيام ساختمان: صحبت خاصي اگر داريد،بيان بفرماييد.

اميدواريم نظاممهندسي ساختمان همچون بخش علمي که در دنيا حرفهاي زيادي براي گفتن دارد، در حيطه عمل هم حرفي براي گفتن داشته باشد. در کشورهاي توسعهيافته به ساختمانها برچسب انرژي ميدهند و ساختماني که انرژي کمتري مصرف کند، قيمت بيشتري دارد. اميدواريم روزي برسد که همه عوامل ساختوساز بحث انرژي در ساختمانها را جدي بگيرند.