مسئولان شریک ساختمان مالکان

شمار نشریه : 194

گروه ساختوساز: ميگويند ساختمان موتور محرکه اقتصاد است و بايد دولت توجه ويژهاي به آن داشته باشد چراکه هر وقت تنور  ساختوساز داغ بوده است، مشاغل زيادي از کنار آن به نوايي رسيدهاند. اينکه ساختمانسازي بايد رشد کمي داشته باشد، کاملاً واضح است اما در کنار آن کيفيت هم بايد موردتوجه قرار گيرد. متأسفانه اگر بخواهيم ساختمانها را درجهبندي کنيم به جرات ميتوان گفت تعداد ساختمانهاي درجه يک به تعداد انگشتان يک دست نميرسد. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از پروژههاي ساختماني سطح شهر تهران به سراغ پروژهاي رفتهايم که مالک آن معتقد است ؛ تمام مسئولان همديگر را نظارت ميکنند و در نهايت باز هم ساختمانها کيفيت لازم را ندارند. گزارش اين شماره را با هم مرور ميکنيم.

مهندس ناظر غيب شد

ساختمان در مرحله اسکلت است و هنوز ديوارهاي آن بنا نشدهاند. داخل ساختمان که شديم مالک ساختمان را ديديم که سنش به حدود 60 سال ميرسيد. سر صحبت را با او باز کرديم تا برگي ديگر از پروژههاي ساختماني شهر ساختمانهاي بيقواره را با هم ورق بزنيم. خودش ميگفت چهار ماه است که مهندس ناظر را رؤيت نکرده است« مهندس ناظر ساختمان من مدير يکي از شرکتهاي خصوصي است که وقت سر خاراندن ندارد.»

مالک ناظر را نظارت ميکند

وي افزود: تنها راه ارتباطي من با مهندس ناظر از طريق تلفن صورت ميگيرد و هر وقت بين دوراهي قرار ميگيرم از رهنمودهاي عالمانه! او استفاده ميکنم. دوستان نظاممهندسي هم که ميگويند بايد ناظر از طرف ما انتخاب شود چون اين کار حاکميتي است. مثلاً قرار است ايشان ساختمانسازي بنده را نظارت کنند اما با وضعيت موجود بنده به دنبال نظارت بر ايشان هستم  و بايد مرتباً بپرسم کجاييد؟ کي به ما سر ميزنيد؟ سرشان حسابي شلوغ است و هر وقت که نميتواند تلفني مشکل را حل کند، ميگويد «با شهرداري در تعامل است، مشکلي ندارد.»

سردرگمي مالک

وي ادامه داد: اصلاً نميدانم در اين رابطه بايد به چه نهادي اعتراض کنم. شهرداري که عنوان ميکند ناظر را نظاممهندسي به شما معرفي کرده و شما بايد بهنظام مهندسي اعتراض کنيد و نظاممهندسي هم ميگويد به همان نهادي اعتراض کنيد که قرار است گزارشهاي ناظر را دريافت کند. مالک بايد به تمام ارگانها پول پرداخت کند.

به همه پول پرداخت ميکنيم

وي گفت: به هرکدام هم ميگوييم پول نداريم عنوان ميکنند قيمت ساختمان شما حدود 2 ميليارد است و بايد پول ما را پرداخت کنيد.  يکي ، دوتا هم نيستند. علناً نهادهايي مانند شهرداري و نظاممهندسي ساختمان  شريک زندگي و مال مالکان شدهاند. خدا را شاکريم که قانون اجرا نميشود. اگر قرار باشد قانون را بهطور کامل اجرا کنند بايد شش مهندس براي ساختمان در رشتههاي مختلف تعيين کنند و شش ناظر هم کار آنها را نظارت کند. آن وقت کسي مثل من بايد به شش ناظر جواب! پس دهم.  اگر ساختمان من دو ميليارد ميارزد اولاً به شما چه ربطي دارد و دوما به همان اندازه که ساختمان من گران شده ، قيمت همهچيز افزايش داشته است. در حقيقت ساختمان من ارزش پيدا نکرده است.

محاسبات استاندارد نيست

مالک ساختمان نسبت به کيفيت ساختمان اميدوار نبود. وي در اين رابطه به پيام ساختمان گفت: خيابان ما شيب بسيار زيادي دارد و ساختوساز روي اين شيب بايد با رعايت اصول انجام بگيرد. مجري ساختمان ميگفت محاسبات سازهاي که انجامشده فاقد استاندارد بوده و با وقوع يک زلزله، احتمال اينکه ساختمان ما روي ساختمان بغلي بيفتد زياد است چون وزن سازه براي واژگون شدنش کافي است.

استفاده از فولاد دسته دوم

از وي در مورد قيمت مصالح ساختماني پرسيدم که پاسخ داد: بسياري از مالکان به استفاده از آهنآلات دسته دوم روي آوردهاند چرا که قيمت آنها گهگاه تا نصف قيمت آهنآلات نو ميرسد. از نظر مقاومت هم وضعيت بهتري نسبت به توليدات جديد دارند. فقط کافي است که آنها را ضدزنگ و رنگ بزنيد.

خبري از شهروندمداري نيست

وي افزود: بسياري از سيمانها که خريداري ميشوند دچار مشکل هستند و  درعينحال نشان استاندارد هم دارند يا برخي مصالح در بازار با قيمتهاي مختلفي عرضه ميشوند که آدم ميماند چکار کند. کسي هم با آنها برخورد نميکند دولت جديد اصلاً نظارتي بر دستگاه‌‌هاي مربوط به ساختوساز ندارد و شهروندمداري که براي آن لايحه ميآورند در صنعت ساختمان هيچ اثري نداشته است. جوري با آدم برخورد ميکنند که انگار درخواست پول بلاعوض کرده باشيم. هرروز هم قانون جديد وضع ميکنند و عجيب اينکه هيچکدام از قوانيني که وضع ميشود به نفع مردم و سهولت کارها نيست. بلکه جيب عدهاي را پر ميکنند.