هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولیدکنندگان آسفالت را خلع سلاح نکنیم

عضو هيئتمديره انجمن صنفي توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان در مورد جايگزيني بتن بهجاي آسفالت، گفت: علاوه بر اينکه با اجراي اين طرح ميتوان قير را با قيمت بالاتري صادر کرد، پايايي بتن هم بهمراتب بيش از آسفالت است.

ابوالحسن رامين فر در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: چند سالي است طرحي را آزمايش کرده و نتايج خوبي هم گرفتهايم. ابتدا ما بايد آسفالت زيرين را که درشتدانه است و تخلخل زياد دارد، اجرا کنيم و در مرحله بعد يک نوع طرح بتني گروتي دوغاب را روي آن اجرا کنيم تا تمام تخلخل آسفالت را پر کند. اين کار در کشورهايي مانند سوئد و دانمارک و مناطقي که يخزدگي بالايي دارند، اجرا شده است. اگر در ابتداي کار نشان داديم که با اجراي اين طرح ميتوان نتايج بهتري گرفت، در مرحله بعد ميتوانيم به توليدکنندگان بقبولانيم که ميتوان در لايه زيرين هم بهجاي آسفالت از بتن استفاده کرد. بنابراين نبايد در ابتداي کار توليدکنندگان داخلي آسفالت را خلع سلاح کنيم.

وي افزود: اعتقاددارم اين کار را در کشورمان ميتوانيم بسيار سادهتر و ارزانتر اجرا کنيم چون ما مواد اوليه بهتري را در معادن مان داريم. در کشورهايي مانند سوريه و آذربايجان فقط يکمشت سنگهاي پفکي وجود دارد که اصلاً قابل قياس با کيفيت سنگهاي ما مانند گرانيت نيست. حتي در کشوري مانند ايتاليا که ادعا ميکنند سيليس دارند ازنظر کيفي با سيليس ما زمين تا آسمان تفاوت دارد.

رامين فر خاطرنشان کرد: کافي است اولين حرکت در اين رابطه انجام شود. بقيه هم به اين سمت حرکت ميکنند. من اتهام بزرگ را متوجه راديو و تلويزيون ميدانم چراکه بايد فرهنگسازي بيشتري صورت بگيرد. ميگويند برنامهاي در تلويزيون داريم که سرآمدان صنعت ساختمان به مدت 10 دقيقه وقت دارند در زمينه يکي از محصولات  صنعت ساختمان براي مردم توضيح دهند و شما انتخابشدهايد. جالب اينکه ميگويند بايد 12 ميليون هم بدهيد.

عضو هيئتمديره انجمن صنفي توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان در مورد افزودنيهاي بتن در کشور هم گفت: ماداميکه در کشور ما براي توليد کالاها شروطي تعيين نکردهاند حجم قابلتوجهي از افزودنيهاي تقلبي توليد ميشود. بهعنوان مسئول انجمن بررسي کردم که يک نفر در طويله چسب کاشي تهيه ميکند و بعد روي آن MADE IN ENGLAND  ثبتشده است. توصيه من به مردم اين است که چشمانشان را باز کرده و دست توليدکننده را با پرسوجو رو کنند. متأسفانه من نمونههايي سراغ دارم که با دو، سه ميليون تومان استاندارد اروپايي هم گرفتهاند بنابراين بايد واردات هم کنترل شوند.

وي در رابطه با استاندارد سيمانها توليدي هم گفت:. سيمان را فقط با يک تست ساده نميسنجيم اما من يک نکته را به شما ميگويم. آزمايشي داريم به نام بلين که بر اساس آن بايد در مساحت يک سانتيمتر در يک سانتيمتر تعداد دانههاي سيمان حداقل 2500 ريزدانه باشد اما متأسفانه در کشور ما اين ميزان 1700 است. استاندارد اروپايي هم 3300 است. لازم به ذکر است که ريزدانههاي دود 11 هزار است و ميشود سيمان را معادل 11 هزار هم توليد کرد.