هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیشرفت‌های مناسب صنعت بتـــن

گروه ساختوساز: دوازدهمين همايش روز بتن با حضور مسئولان و صاحبنظران در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار شد و موضوعات مختلفي ازجمله بتن 1404 ، لزوم آموزش به جامعه مهندسي و ساز و کارهاي پيشرفت دانش بتن در کشور از طرف سخنرانان مطرح شد.

ضرورت آموزش جامعه مهندسي

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي گفت: بهرغم سختيها و مشکلات موجود در طول يک سال گذشته شاهد پيشرفتهاي مناسبي در صنعت بتن بودهايم که اين امر جز با همکاري بخش خصوصي و حمايت دولت امکانپذير نبوده و مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي نيز همگام با ساير ارکان دولت سعي کرده است که نقش خود را جهت پيشرفت و رشد کشور ايفا کند.

وي افزود: اولويت اصلي مرکز تحقيقات در طي سال گذشته دخيل کردن بخش خصوصي در تصميمگيريها از طريق تشکيل کميتههاي مختلف است. يک سال از دستور وزير راه و شهرسازي مبني بر تشکيل کميته ملي بتن 1404 گذشته است و در طول اين مدت مرکز تحقيقات تلاش کرده تا با کمک تمامي سازمانها و نهادها و همچنين مشارکت بخش خصوصي، زمينه اجراي شعار بتن 1404 که قابليت توليد و اجراي بتن با مقاومت 50 مگاپاسکال در سراسر کشور است را فراهم آورد.

محمد شکرچي زاده با بيان اينکه در جلسات کميتههاي تخصصي بتن 1404 وضعيت موجود بتن مصرفي در ساختوساز مورد ارزيابي قرار گرفت، ادامه داد: بر همين اساس پروژههايي در دو کلانشهر تهران و اصفهان با هدف بازرسي از کارخانههاي بتن آماده و بررسي وضعيت کيفي بتن تعريف شد. همچنين پس از بررسي اوليه در کميتههاي تخصصي تدوين دستورالعملهاي مورد نياز نيز در اولويت کاري کميته بتن 1404 قرار گرفته که اين دستورالعملها با همکاري اساتيد دانشگاه و افراد خبره در حال تهيه است.

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: هرچند ساير اجزاي اين سند فراهمشده اما اگر عموم مردم با لزوم اجرايي کردن آن آشنا نشده و آموزش در اين حوزه در جامعه مهندسي فراگير نشود، اين سند ضمانت اجرايي نخواهد داشت و از همين رو برگزاري کلاسهاي آموزشي، اطلاعرساني و تهيه فيلمهاي مستند علمي و آموزشي يکي ديگر از اولويتهاي اين سند خواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي در پايان گفت: در کميته بتن 1404 پيشبينيشده تا به واحدها و شرکتهاي منتخب که قابليت توليد بتن و مصالح مصرفي مطابق با اهداف سند چشمانداز را دارند گواهينامه برتر اعطا گردد که از اعطاي اين گواهينامهها دو هدف اصلي را پيگيري ميکنيم؛ اولاً حمايت از توليدکنندگان بتن و مصالح که در راستاي اهداف سند چشمانداز بتن 1404 مشارکت ميکنند و دوم فراهم نمودن سطحي  از اطمينان خاطر براي پيمانکاران و طراحان براي تأمين بتن با شرايط استاندارد.

لزوم تجديدنظر در وظايف مهندسان ناظر

هرمز فاميلي، رئيس هيئتمديره انجمن بتن ايران نيز در اين همايش اظهار داشت: در حال حاضر که 12 سال از برگزاري اولين روز بتن ميگذرد بايد به عقب بنگريم و تحولاتي که در اين مدت در صنعت بتن کشور رخداده را مرور کرده و به تنگناهاي موجود براي رسيدن به چشمانداز روشن اين صنعت در 10 سال آينده توجه نماييم.

فاميلي ادامه داد: امروزه توليد سيمان در کشور به بيش از ميزان نياز رسيده است. اين موضوع موجب ايجاد رقابت در بالا بردن کيفيت سيمان و توليد انواع مختلف سيمان پرتلند شده است. از سوي ديگر تدوين استانداردهاي جديد نيز موجب توجه بيشتر به کيفيت سيمان شده و پژوهشگران ما درصدد يافتن کاربردهاي جديد براي سيمان بهويژه در راهسازي هستند.

دبير دوازدهمين همايش روز ملي بتن عنوان کرد: حدود 12 سال پيش آشفتگي زيادي در صنعت توليد سنگدانه براي مصرف در بتن وجود داشت و توجه دقيقي به خواص شيميايي و فيزيکي اين مواد نميشد و چهبسا مصرف برخي از اين مواد موجب واکنشهاي نامطلوب در بتن ميشد و به کيفيت بتن صدمه وارد ميکرد. اما هماکنون استاندارد مربوط به کيفيت سنگدانه هاي بتن مورد تجديدنظر قرارگرفته و تعداد زيادي از توليدکنندگان سنگدانه به آزمايشگاه کنترل کيفيت مجهز شدهاند و نشان استاندارد را دريافت کرده و مصالح منطبق با مشخصات استاندارد توليد و ارائه ميکنند.

فاميلي اضافه کرد: در سالهاي گذشته مواد افزودني بتن از کيفيت نامطلوبي برخوردار بود و توليدکنندگان بتن راغب به مصرف اين مواد نبودند.  هماکنون با تدوين استانداردهاي مواد افزودني که با کوشش مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد انجامشده است تعداد زيادي از توليدکنندگان مواد افزودني محصولات خود را باکيفيت استاندارد توليد ميکنند.

فاميلي با بيان اينکه هماکنون ضعفهايي در نظارت دقيق بر اجراي کارهاي بتني و کنترل کيفيت وجود دارد، گفت: از اين بابت خسارت زيادي به صنعت بتن کشور وارد ميشود از همين رو ضرورت دارد در ضوابط مربوط به وظايف و مسئوليتهاي ناظرين در کارگاهها تجديدنظر اساسي صورت گيرد و آزمايشگاههايي که مسئوليت کنترل کيفيت بتن را عهدهدار هستند، با ضوابط صحيح ارزيابي شوند و مورد تائيد قرار گيرند تا بتوانيم از مزاياي بتن بهره بگيريم و به اهداف تعيينشده براي بتن سال 1404 سريعتر دستيابيم.