هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مهاجرت نامطلوب روستاییان به شهــرها

طي سال هاي اخير و با رشد بي رويه مهاجرت، روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد لاغرتر و شهرها چاقتر شده اند و موازنه جمعيتي در اين دو سكونتگاه به نفع شهرها درحال تغيير است. جمعيت کهگيلويه و بويراحمد بر پايه سرشماري مرکز آمار ايران در سال 85 بيش از 634 هزار نفر بوده که 52 درصد آن در روستاها و 48 درصد در شهرها سکونت داشتند.

اما براساس سرشماري سال 90 نفوس و مسکن در استان، اين معادله برعکس شده و 52 درصد جمعيت کهگيلويه وبويراحمد در شهرها و 48 درصد در روستاها ساکن هستند. اين روند طي سه سال گذشته هم ادامه يافته و اگرچه آمار دقيقي وجود ندارد اما حكايت مهاجرت بي رويه روستاييان به حاشيه شهرها همچنان باقي است.طبق سرشماري سال 1390، افزايش دو درصدي جامعه شهرنشين و کاهش دو درصدي جمعيت روستاييان، نشان دهنده پديده نامطلوب مهاجرت روستاييان به شهرها و کارساز نبودن تلاش ها براي کاهش نرخ مهاجرت و مهاجرت معکوس است.

اما پديده ديگري كه اكنون در بسياري از استان ها و از جمله اين استان ظهور و بروز يافته است، تبديل شدن روستاها به خوابگاه شهرهاست. بسياري از روستاييان هر صبح براي كار و يا از سر بيكاري به شهر مي آيند و غروب به خانه باز مي گردند كه اين موجب شده نيروي كار روستاييان در زمينه توليد صرف نشود و در كارهاي خدماتي در شهرها هزينه گردد. براين اساس روزها در اغلب روستاها تنها پيرمردان، پيرزنان و كودكان ديده مي شوند و خبري از جوانان روستايي نيست.

موضوعي که ابراهيم فرزانه، مديركل بنياد مسكن كهگيلويه و بويراحمد هشدار داده است: اين نگاه كه روستاها بايد به محيط شهري تغيير يابند، موجب شده روستا ها تنها به خوابگاه بدل شوند. برخي از نيروي كار شهرها در روستاها متمركز هستند و تنها براي استراحت به روستاها مي آيند.