هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

90 درصد ساخت و سـاز غیرحرفــه‌ای است

 

به گفته مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان بيش از 90 درصد ساخت و سازها در سطح شهر اصفهان توسط افراد غير حرفهاي و به صورت غير کارشناسي انجام ميشود.

محمود محمود زاده با بيان اينکه در حال حاضر توسعه فيزيکي شهر اصفهان با توجه به شرايط فعلي امکان پذير نيست، گفت: در اين راستا ضروري است که برنامهريزيها براي توسعه کيفي شهر اصفهان ارتقا يابد. او با بيان اينکه يک ميليون و 940 هزار نفر جمعيت براي شهر اصفهان تا سال 1400 پيش بيني شده است، افزود: البته بايد توجه داشته باشيم که در حال حاضر به اين جمعيت در شهر اصفهان رسيدهايم.

مديرکل راه شهرسازي استان اصفهان استفاده از ظرفيت بافت فرسوده براي جايگيري جمعيت و ارتقاي کيفي شهر اصفهان را ضروري دانست و گفت: در طرح بازنگري شهر اصفهان و با توجه به ايجاد شهرهايي همچون شاهينشهر، فولادشهر، بهارستان و مجلسي و با ايجاد شرايط زندگي براي عموم مردم در اين شهرها در هر کدام 300 تا 350 هزار جمعيت جاي داده خواهند شد.

وي در ادامه با بيان اينکه با توجه به طرح بازنگري شهر اصفهان ميتوان 3.5 ميليون نفر جمعيت را در شهر اصفهان جاي داد، افزود: اين طرح با افزايش ارتفاعات در اصفهان امکان پذير خواهد بود.

محمود زاده در ادامه با بيان اينکه برخي پيشنهادات در خصوص مسکوني کردن برخي از نواحي حاشيه شهر اصفهان ارايه ميشود که قابل انجام نيست، ادامه داد: براي مثال مسکوني شدن منطقه گورت پيشنهاد شده است که بايد توجه داشته باشيم توسعه فضاي مسکوني در حاشيههاي شهر اصفهان به صلاح نيست.

وي با بيان اينکه تجديد نظر در طرح جامع شهر اصفهان در حال پيگيري است، ادامه داد: در اين راستا قرار است از مشاوران شهرهاي تاريخي جهان براي تدوين اين طرح استفاده شود. براي استان اصفهان 213 هزار واحد مسکن مهر پيشبيني شده که از اين تعداد 172 هزار واحد شهري و 40 هزار واحد روستايي بوده است.