هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دستمزد کارگر معادل35 درصدهزینه ساخت

در حالي که بازار مسکن در رکود است اما هزينههاي مربوط به ساخت و ساز در هرسال افزايش مييابد که نرخ دستمزد کارگران ساختماني به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار بر نرخ نهايي ساختمان رقمي معادل 30 تا 35 درصد از قيمت هرمترمربع ساخت و ساز را به خود اختصاص داده است.

باوجودي که بازار خريد و فروش مسکن روزهاي آرامي را سپري مي کند اما در هزينه ساخت و سازها تغييري ايجاد نشده و همچنان سازندگان مسکن با تورم در نيازهاي اوليه مسکن روبرو هستند که تاثير زيادي را بر هزينه نهايي ساختمان مي گذارد. يکي از اين هزينه ها که تاثير زيادي را بر قيمت نهايي ساخت هرمترمربع مسکن مي گذارد، دستمزد کارگران است.

دولت هرساله با افزايش نرخ دستمزد کارگران موافقت ميکند و آن را درصدي افزايش مي دهد اما در ميانههاي سال هم کارگران بنابر تجربه کاري و مهارتهاي فني، قيمتهاي بيشتري را براي دستمزد از کارفرمايان صنعت ساختمان سازي مطالبه ميکنند و کارفرمايان هم به دلايل مختلف آن را ميپذيرند.

نرخ دستمزد در کنار ديگر هزينه هاي يک کارگر ساده مانند محلي براي خواب و استراحت و هزينه هاي مربوط به غذا به رقمي ميرسد که در نهايت 30 تا 35 درصد از نرخ نهايي هرمترمربع ساختمان را به خود اختصاص ميدهد و تاثير زيادي بر نرخ نهايي يک دستگاه آپارتمان دارد.