هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعاونـــی‌های فامیلــی گل کاشتــــه‌اند

عضو کميسيون برنامهوبودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تخلفات فراواني در تعاونيهاي مسکن مهر ديده ميشود، گفت: اين افراد با پول مردم براي خودشان خانه و ماشينهاي آنچناني خريدهاند و فرزندانشان را به خارج از کشور فرستادهاند. همين امر موجب عدم تحويل پروژهها در موعد مقرر و افزايش هزينه اجرا گرديده است.
سعيد زمانيان با ابرار تأسف از  اينکه دليل تأخير در تحويل  مسکن مهر عدم نظارت است، گفت: اگر نظارت مناسبي انجام مي شد هيچگاه تعاونيهاي فاميلي نميتوانستند پول مردم را مسکوت نگه دارند و آنها را آواره و درمانده  کرده و در  نهايت مسکن مهر را نيمهکاره به مردم تحويل دهند.
زمانيان با اشاره به تلاش تعاونيها براي دريافت پول بيشتر از مردم گفت: متقاضيان مسکن مهر حدود 50-60 ميليون تومان به تعاونيها پرداخت کردهاند.اين در حالي است که ارزش مسکن مهر با توجه به موقعيت مکاني آن بيشتر از 50 تا 60 ميليون تومان نيست اما هنوز واحدهاي مردم تحويل داده نميشود و زماني که افراد براي بررسي موضوع مراجعه ميکنند در برخي موارد ، مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند.