بی اطلاعی مجلس از استراتژی دولت در روستاها

شمار نشریه : 194

رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: براساس آمارها تنها 15 تا 35 درصد از اعتبارات به پروژههاي بالاي 50 درصد اختصاص يافته است که بايد به اين موضوع توجه شود. از طرف ديگر مجلس از استراتژي دولت در بخش آب، مسکن و روستاها اطلاعي ندارد.
مهدي هاشمي گفت: رهبر معظم انقلاب بارها درباره مقوله توجه به روستا فرمودهاند که با آباداني روستاها تمام کشور آباد خواهد شد، از اينرو بايد در بحث روستاها کار ويژهاي صورت گيرد. از طرف ديگر مجلس تاکنون از وضعيت تخصيصها و واگذاريها اطلاع دقيقي ندارد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به کاهش تخصيص اعتبارات روستايي ادامه داد: اين سوال پيش ميآيد که چرا با توجه به همه آمادگي مجلس در بحث واگذاري پروژهها به بخش خصوصي اين موضوع تعيين تکليف نميشود.