نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اشتیاق بساز بفروش ها کم شد

عضو کميسيون عمران مجلس ،گفت: دريافت ماليات بر عايدي مسکن باعث افزايش قيمت ها و گراني مسکن مي شود چراکه با اجراي اين قانون بسازبفروش ها از عرصه ساخت و ساز فاصله مي گيرند و کمبود عرضه گراني را در پي دارد.

يوناتن بت کليا با يادآوري رد قانون ماليات بر عايدي مسکن از سوي نمايندگان مجلس، گفت: در صورت دريافت ماليات بر عايدي مسکن به علت کمبود عرضه،  مسکن گران مي شود و اين موضوع صاحب خانه شدن اقشار نيازمند را با مشکل مواجه مي کند.

نماينده مسيحيان، آشوري و کلداني در مجلس شوراي اسلامي،افزود:  با اين اقدام کساني که ساخت و ساز مي کنند از فعاليت در اين عرصه دور مي شوند بنابراين تناسب بين عرضه و تقاضا از بين رفته و به علت کمبود مسکن قيمت ها افزايش مي يابد.

عضو کميسيون عمران مجلس با تاکيد بر ضرورت ساماندهي  وضعيت ماليات ها، تصريح کرد: براي اين کار درکوتاه مدت نمي توان به نتيجه رسيد  و مدت زمان بيشتري مورد نياز است.

وي يادآور شد: قانون دريافت عايدي بر مسکن به علت فشار زيادي که بر مردم وارد مي کند از سوي نمايندگان مجلس رد شد اما کميسيون عمران بر اين مسئله اصرار دارد و  بررسي هاي ديگري را انجام خواهد داد.

اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: بايد با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب به وضعيت حوزه عمراني به خصوص بخش مسکن سامان داد و آسايش و امنيت مردم را تامين کرد.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: حل مشکلات و معضلات بخش مسکن نياز به يک عزم راسخ دارد و دولت نيز در اين خصوص بايد اقدام جدي به عمل آورد.