هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   194   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ورود کمیسیون اصل 90به بوشهر

عضـو هيئترئيسه کميسيون اصـل نـود قــانـون اساسـي مجـلس، با اشـاره به ورود اين کميسيون به پرونده واگذاري اراضي منطقه ويژه بوشهر، به پيام ساختمان  گفت:در طي هفتههاي گذشته شکايات متعددي از اهالي بوشهر  به کميسيون اصل 90مبني بر نحوه واگذاري و کاربري منطقه ويژه بوشهر رسيده بود و ما با ارسال بازرس ويژه به حقانيت موضوع دست پيدا کرديم .وي افزود: متأسفانه تاکنون بخشي عمدهاي از اراضي واگذارشده رها و يا براي امور ديگر به کار گرفتهشده است؛ زمينهايي که به علت اقتصادي بودن بوشهر مزاياي خوبي براي  اقتصاد و توليد کشور دارد.

مصطفي افضلي فرد ادامه داد: بر اساس گزارشهاي بازرسي کل کشور تاکنون حدود 168 واگذاري صورت گرفته که از اين ميان تنها 54 واگذاري موفق بوده و 114 فقره ديگر بهصورت راکد رهاشده است.

نماينده مردم اردبيل ادامه داد: متأسفانه برخي از اراضي به ثبت شرکتهايي رسيده که پول کامل اين اراضي را پرداخت نکردهاند؛ يعني  قبل از  اخذ قيمت زمين مسئولان اقدام به ثبت اين اراضي گران بها به نام شرکتها کردهاند.

عضو هيئترئيسه کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس، افزود: صاحبان اراضي رهاشده تاکنون هيچ اقدامي براي سرمايهگذاري در اين حوزه نکرده و با احداث انبار، اقدام به انباشت و توزيع برخي محصولات غير مرتبط کردهاند، اين در حالي است که هدف از واگذاري اين اراضي سرمايهگذاري منطبق بر منطقه و توسعه گردشگري بوده است.