پرداخت 12 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی

شمار نشریه : 194

اعتبار تملک دارايي هاي سرمايه اي يعني اعتبارات عمراني در نيمه سال 93 خوشبختانه بالغ بر6/52 درصد نه تنها تخصيص بلکه پرداخت شد، بنابراين خزانه اعلام کرده که علاوه بر اين عدد 2 هزار ميليارد تومان ديگر پرداخت شد.

نوبخت ادامه داد: سال مالي به نيمه رسيده است و درباره اينکه چه اقدامي درخصوص مديريت تخصيص به انجام رسيد؛ بايد اشاره کرد که همه منابع پيش بيني شده در 6 ماهه اول به طور طبيعي تحقق پيدا نکرد، اما نحوه تخصيص همانطور که در گزارش ها و بيانات رئيس جمهور عنوان شد ما موفق شديم به گونه اي عمل کنيم که نظر مجلس درارتباط با تکميل طرح هاي نا تمام به انجام رسيده و آثار سرمايه اي آن را دررشد اقتصادي 6 ماهه و 3 ماهه اول جستجو کنيم.

وي تاکيد کرد: اعتبار تملک دارايي هاي سرمايه اي يعني اعتبارات عمراني در نيمه سال 93 خوشبختانه بالغ بر6/52 درصد نه تنها تخصيص بلکه پرداخت شد، بنابراين خزانه اعلام کرده که علاوه بر اين عدد 2 هزار ميليارد تومان ديگر پرداخت شده که دراين گزارش 6 ماهه اول وجود ندارد، به عبارت بهتر تا حال حاضر بيش از 12 هزار ميليارد تومان از اعتبارات عمراني پرداخت شد، اگراين عدد را با اعتبارات عمراني سال 91 مقايسه کنيم، مي توان دريافت که ما موفق شديم در نيمه سال 93 با توجه به عدد تحقق کامل منابع درآمدي نزديک به کل، منابعي که در سال 91 براي اعتبارات عمراني تخصيص داده شد را در نيمه سال پرداخت کنيم

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، افزود: اگراين مورد درهمين 6 ماه با سال قبل مقايسه شود، حدود 3/3 برابر در 6 ماهه اول سال 93 نسبت به سال قبل اعتبارات عمراني بيشتر پرداخت شده است، اما نکته مهم براي نمايندگان اعتبارات عمراني استاني مي باشد که در اين مورد بايد گفت خوشبختانه تا کنون 100درصد اعتبارات عمراني استاني پرداخت شده است؛ ازاين رو استانداران گزارش دادند که اين اعتبارات عمراني که نسبت به 6 ماهه اول سال صد در صد بوده و نسبت به 6 ماهه اول سال قبل 5/12 برابر مي باشد فرصتي را براي نمايندگان در شوراي برنامه ريزي استان فراهم کرد تا به طرح ها بتوانند بپردازند

محمدباقر نوبخت در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: خوشبختانه بخشنامه بودجه در شوراي اقتصاد به تصويب رسيده و اکنون بودجه در مراحل تهيه و تنظيم است و انشالله مانند سال گذشته در موعد مقرر و مهلت قانوني به مجلس تقديم خواهد شد.