هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیستم هوشمند تفکیک هزینه‌های انرژی

با بالا رفتن هزينه حاملهاي انرژي در سالهاي اخير، اقبال عمومي به تفکيک هزينهها  افزايشيافته و اولين راهکاري که براي اين منظور به ذهن اکثر افراد متبادر ميشود، تفکيک گاز و آب مصرفکنندهها بهصورت جداگانه براي هر آپارتمان است. اين روش علاوه بر تحميل هزينه بيشتر بر سازنده، موجب افزايش لولهکشي آب، گاز، دودکش، افزايش ريسک نشت گاز، گاز پسسوز و خطر آتشسوزي و گازگرفتگي و همچنين کاهش راندمان، مصرف بيشتر و درنهايت کاهش رفاه و آسايش ساکنان ساختمان ميشود.

اندازهگيري تفکيکي

برخلاف تصور عمومي اخير در ايران، تنها راهحل براي تفکيک هزينههاي انرژي، استفاده از تأمينکنندههاي گرمايش کوچکتر براي هر واحد آپارتمان نيست. بسياري از کشورهاي دنيا، در عين بهره بردن از مزاياي سيستمهاي گرمايش مرکزي منطقهاي، هزينههاي انرژي را به کمک اندازهگيري تفکيکي به بهترين و منصفانهترين شکل تفکيک ميکنند.

به فرآيند تعيين سهم واحدها از انرژيهاي مشاع Heat cost allocation گفته ميشود. به اين منظور بايد در ساختمان اندازهگيري فرعي يا Sub-metering صورت پذيرد.

 در برخي از کشورهاي اتحاديه اروپا مانند دانمارک، آلمان، هلند، سوئيس، بلژيک، اتريش و... اندازهگيري تفکيکي مصرف انرژي را، از سالها پيش بهصورت قانوني لازمالاجرا درآورده و بر اساس مصوبه سالهاي اخير پارلمان اروپا، تا سال 2016 تفکيک مصرف انرژي در تمامي اتحاديه اروپا اجرا خواهد شد! اما در سالهاي اخير ايده تفکيک در ساير نقاط جهان از جمله امريکا و آسيا نيز بهسرعت در حال رشد است.

روشهاي اندازهگيري تفکيکي

دو روش کلي براي اندازهگيري مصرف انرژي در جهان متداول است:

1-گرماسنج يا Heat cost allocator

2-انرژي سنج Energy meter

1-روش گرماسنج   

استفاده از اين  وسايل سنجشي که گرماي متصاعد شده از رادياتورها را اندازهگيري ميکنند در اروپا بسيار متداول است. اين روش مختص ساختمانهاي داراي رادياتور يا گرمايش از کف است و در ساختمانهاي داراي فنکوئل يا سامانه سرمايش مرکزي قابلاستفاده نيست. 

اولين گرماسنج دنيا در سال 1917 توسط شرکت  Kemp & Lauritzen در دانمارک ساخته شد. اين گرماسنج بر اساس اصول ترموالکتريک، گرماي رادياتورها را اندازهگيري ميکند. شکل کنوني رادياتور در سال 1877 به بازار معرفيشده و در اواخر قرن نوزدهم به شکل همهگيري در اروپا استفاده ميشده است.

هرچند گرماسنجهاي قديمي، هنوز در بسياري از نقاط اروپا در حال استفاده هستند، ولي گرماسنجهاي امروزي، گرماسنجهاي الکترونيکي هستند که با استفاده از اصول پايه انتقال حرارت در فيزيک با اندازهگيري دماي سطحي رادياتور و مقايسه آن با دماي اتاق، ميزان گرماي متصاعد شده از رادياتور را محاسبه ميکنند.

از مهمترين امتيازات اين دستگاهها، آساني نصب، امکان  نصب در همه ساختمانهاي داراي رادياتور با هر قدمت يا هر روش لولهکشي و  قابليت قرائت تفکيکي مصرف هر رادياتور است. اين روش تنها راه اندازهگيري براي ساختمانهاي داراي لولهکشي گرمايش مرکزي عمودي است.

2-انرژي سنج

روش ديگري که براي سنجش انرژي مصرفي در آپارتمانها مورداستفاده قرار ميگيرد، استفاده از انرژي سنجها است. انرژي سنج دستگاهي است که با اندازهگيري جرم سيال و با سنجش اختلاف دماي سيال قبل از ورود به آپارتمان و بعد از خروج از آن - و با لحاظ کردن عواملي همچون نوع سيال و ظرفيت ويژه گرمايي آن- ميزان انرژي تحويل شده به آپارتمان را چه از نوع گرمايش و چه از نوع سرمايش محاسبه ميکند.

انرژي سنجها انواع  مختلف مکانيکي، اولتراسونيک و القايي الکترومغناطيسي دارند.

 از مزاياي انرژي سنجها ميتوان به قابليت سنجش گرمايش و سرمايش و همچنين دقت زياد اشاره کرد.

سيستم کامل تفکيک

وسايل سنجش تنها يکي از ارکان سيستم اندازهگيري تفکيکي (Sub-metering) هستند. اطلاعات اندازهگيري شده توسط اين وسايل بايد بهطور همزمان به يک دستگاه مرکزي فرستادهشده و پس از تحليل، بهصورت قبضهاي تفکيکي ريالي، در اختيار کاربران قرارگيرد. بنابراين يک سيستم ميترينگ کامل علاوه بر سنجندهها، داراي يک بستر ارتباطي با سيم يا بيسيم براي انتقال دادهها، يک دستگاه دخيره کننده دادهها، و همچنين يک محاسبهگر و صادر کننده قبض است.

دراين سيستم، انرژي سنجها، کنتورهاي آب يا ساير سنجندههايي که داراي قابليت خوانش از دور هستند، بهطور مداوم مصرف انرژي و آب را اندازهگيري کرده و بهطور خودکار اطلاعات خود را براي دستگاه خوانش مرکزي ارسال ميکنند. اين اطلاعات بهصورت روزانه در حافظه دستگاه ذخيره ميشود، با صدور قبض اصلي ساختمان، سيستم بهطور خودکار به آرشيو خود مراجعه کرده و ميزان مصرف هر  آپارتمان را در آن بازه خاص استخراج کرده و سپس با لحاظ کردن مواردي مانند اتلاف انرژي در لولهها، فرار انرژي از بام و ديوارها، ميزان بازدهي سيستمهاي توليد حرارت، انرژيهاي صرف شده در مشاعات و قيمت انرژي فصلي براي هر واحد، قبض فرعي صادر و چاپ ميکند.

فن آوري اندازه تفکيکي بهتازگي و بهواسطه نياز مصرفکنندگان، به ايران واردشده است. "برونتاب انرژي" بهعنوان دفتر شرکت بروناتا دانمارک در ايران، از پيشگامان بوميسازي اين فنآوري در کشور است که با به کار بردن تکنولوژي خوشنام دانمارکي در وسايل سنجشي دقيق و تطابق نرمافزارها و برنامههاي مديريت مصرف آن با شرايط و تعرفههاي ايران، سعي در ارائه راهحلي بهينه براي تأمين آسايش گرمايش مرکزي در عين بهرهمندي از آرامش تفکيک هزينهها و مديريت شخصي بر مصرف انرژي است.

ارائهدهنده مقاله: شركت برونتاب انرژي