هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معيـــــارهاي انتخاب سيـــــستم BMS

*گردآورنده: مهدي امين پور

سيستم مديريت ساختمان به يکي از گريزناپذيرترين شاخههاي علمي، تحقيقاتي و اجرايي در ساختمانها بهمنظور نظارت و کنترل خودکار تأسيسات تبديل گرديده است. سيستم مديريتي ساختمان (BMS) وظيفه مديريت و کنترل وضعيت ساختمان را از لحاظ سرمايش و گرمايش، روشنايي، کنترل تردد امنيت، سيستم اعلام حريق  و ارتباط منطقي اين زيرسيستمها را که از طريق يک پردازشگر ديجيتالي الکترونيکي براي کنترل الگوريتمها استفاده ميشود و قابليت برقراري ارتباط با ديگر کنترلرها را ممکن ميسازد. در ادامه دو مقاله قبلي در مورد معرفي BMS اينجا به اين موضوع پرداخته ميشود كه چرا اين سيستم توسط صاحبان ساختمان و مديران تأسيسات ترجيح داده ميشود:

گستردگي سايت و اشتراک مکانهاي مجزا

 کنترل و هدايت سيستمهاي مجزا از طريق يک BMS مرکزي اين امکان را فراهم ميکند تا تمام سيستمها و تجهيزات مربوطه را از يک ايستگاه کاري بهصورت ماهرانه تحت نظارت قرار دهيم. اطلاعات يک سيستم در حال کار و شرايط مختلف قابلمشاهده و ارزيابي است و کمک ميکند تا راهاندازي تأسيسات بازده بالاتر و هزينه کمتري را در حين افزايش بازدهي کارکنان داشته باشد.

استفاده از توان اطلاعاتي

 اين فنآوري مدرن اين امکانات را به مديران تأسيسات ميدهد تا اطلاعاتي دقيق در يک طيف وسيع از طريق عوامل زير به دست آورند:

نظارت و بازرسي از طريق مانيتورينگ، هشداردهندهها، تشخيصدهندهها، عيبيابي، حفاظت و نگهداري همراه با تحليل انرژي. ضمن اينکه پيوستگي اطلاعات ميان تمام تجهيزات و سيستمها باعث افزايش راندمان و کاهش هزينهها ميشود.

پاسخگويي به نيازها 

 يکپارچگي سيستم اين فرصت را فراهم ميکند تا سيستمهاي ساختماني به هدف خود، افزايش راندمان و تأمين آسايش، برسند. اين امر باعث ميشود تا پاسخگويي به واکنشهاي سيستم سريعتر شود و راندمان افزايشيافته و در نهايت هزينهها کاهش يابند.

خروجي افزونتر

 يکپارچه بودن سيستم، توانايي BMS را براي جمعآوري دادهها، طراحي شبکه و برقراري ارتباط با ديگر سيستمهاي ساختمان توسعه داده است. اين امر به BMS اين اجازه را ميدهد تا استعدادهاي بالقوه ديگر قسمتهاي سيستم که معمولاً بلااستفاده ميمانند را آشکار سازد.

كارآيي بيشتر

 رقابت ميان شرکتهاي مختلف هميشه در اين است که بيشترين کارايي را با استفاده از کمترين ورودي و استفاده از منابع داشته باشد و اين امر از طريق کاهش تعداد کارکنان، ثابت نگهداشتن تعداد آنها و گسترش تجارت بدون افزايش تعداد کارکنان امکانپذير است. نتيجه اينکه بازدهي و راندمان ايجادشده با ذخيره در مصرف انرژي و کاهش هزينههاي اجرايي همراه خواهد بود.

BMS در آينده

سيستمهاي مديريت ساختمان براي مشکلات عملکردي و تأسيساتي کامل نيستند و نميتوانند به تمام کمبودها و نواقص عملياتي از قبيل فقدان عوامل حفاظتي و تأسيساتي با برنامهريزي مشخص غلبه کنند. چندين دليل که تأثير حضور انقلابي و مؤثر اتوماسيون ساختمانهاي بزرگ را مشخص ميکند در زير ذکرشده است:

1. شبکه گسترده جهاني

 اينترنت به BMS اين اجازه را ميدهد تا متوسط توابع ورودي، با وجود محدوديتهاي جغرافيايي، يکپارچه و توسعهيافته شود و بهآساني تمام دادهها از هر نقطه سايت انتقال دهد و اين باعث ميشود که کاربرد حفاظت آن براي کاربرديهاي سيستمهاي ساختماني راحتتر شود.

2. محيطزيست

 جهان امروزي بسيار در حال رشد است و تغييرات بهسرعت در آن اتفاق ميافتد. همواره مکانيزه کردن جهان با محيطي سبز و پاکيزه بايد همراه باشد و بايد دستگاهها و تجهيزاتي که براي اتوماتيک کردن جهان به کار ميروند، اين هدف را تأمين کنند. يک مديريت موفق اين مسائل را با چيزهايي که نياز است، تطبيق ميدهد. ساختمانهايي که داراي استانداردهاي متناسب با محيطزيست هستند، شامل فضاهاي اداري مشترک است، که اين امر تمام حملونقلها و زيرساختهاي حمايتي را تا زماني که واحدهاي مسکوني باراندمان بالا ساخته شوند، شامل ميشود.

3. قابليت همکاري با استانداردها

 يکي از مهمترين پيشرفتهاي اخير و تازه در زمينه BMS پياده سازي و اجراي استانداردهاست.

دو استاندارد در مورد چگونگي کارکرد سيستم و ارتباط ميان تجهيزات عبارت اند از: ASHRAE's BACnet و LonMark's LonWorks . مديران فروش بايد بدانند سيستمي که آنها براي فروش مي گذارند با يکي از استانداردها مطابقت داشته باشد و همچنين عليرغم اينکه رقابت زيادي ميان سازندگان در اين زمينه وجود دارد زمان زيادي از استفاده آنها توسط يک سازنده نگذشته باشد.

4. يکپارچه کردن سيستمها

 ساختمانها در حال حاضر از سيستمهاي مستقل استفاده ميکنند که اين سيستمها شامل مديريت انرژي، آتشنشاني، امنيتي، روشنايي و تعمير و نگهداري تأسيسات ميشود. اغلب اوقات نياز به جمعآوري و به اشتراک گذاشتن اطلاعات ميان سيستمها مطرح است. به اشتراک گذاشتن اطلاعات به کمک يکپارچه کردن سيستمها، هزينههاي عملياتي و تأسيساتي را کاهش ميدهد و از طرفي راندمان ساختمان را بهبود ميبخشد و باعث افزايش کارايي کارکنان ميشود.

نتيجهگيري

 با ظهور ريزپردازندهها، سيستمهاي کنترل کامپيوتري در بيشتر جوامع و صنايع ساختماني نقشي اساسي را ايفا ميکنند و به هنگام عملکرد صحيح سيستمها و ذخيرهسازي منابع انرژي، افزايش قابليت اعتماد آنها را به دنبال دارد. در دهههاي بعد نهتنها سيستمهاي HVAC بلکه تقويت تمامي سيستمهاي ساختماني از قبيل کنترل روشنايي، آسانسورها و سيستمهاي اطفاي حريق يکپارچه خواهد شد. اينترنت در اين فرايند نقش عمدهاي را ايفا ميکند و هماکنون زمان آماده شدن براي آيندهاي خوب با ارتباطاتي مؤثر است.

* كارشناس برق