هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعرفه‌های فاضلاب اصلاح می‌شود

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در بخش فاضلاب بهدليل بالابودن هزينههاي اجراي تاسيسات فاضلاب، بهدنبال اصلاح تعرفههاي اين بخش هستيم.

محمد پرورش در حاشيه بازديد اعضاي شورايعالي آب از سد ماملو، اظهار داشت: در حال حاضر در تهران طبق تعرفه براي دفع هر مترمکعب فاضلاب از مشترکان 65 تومان دريافت ميشود درحالي که قيمت تمامشده جمعآوري و دفع هر مترمکعب فاضلاب 560 تومان هزينه دارد.

وي با بيان اينکه اجرا و احداث تاسيسات فاضلاب سرمايهبر است، افزود: براي اجراي شبکههاي جمعآوري و احداث تصفيهخانههاي فاضلاب، هزينههاي بسيار سنگيني صرف ميشود و درمجموع، اجراي طرحهاي فاضلاب در جهان جزو طرحهاي سرمايهبر محسوب ميشود.

بهگفته پرورش، اصلاح تعرفه در اين بخش کمک قابلتوجهي براي توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي فاضلاب خواهد بود.

وي درباره طرح قطع آب مشترکان پرمصرف تهراني نيز تصريح کرد: در هفته گذشته طبق برنامه اعلامشده، آب بيش از سههزار مشترک پرمصرف تهراني بهمدت هفت ساعت قطع شد.

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بيان اينکه در قطع آب مشترکان تهراني بهدنبال بازدارندگي هستيم، گفت: وزارت نيرو بهدنبال مصوبهاي براي برخورد قانوني با مشترکان پرمصرف است.