قطـــع 3057 انشعــاب آب درهفته‌گذشته

شمار نشریه : 193

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اعلام خبر قطع انشعاب 3057 مشترک پرمصرف گفت: به اين مشترکين براي رعايت الگوي مصرف يکماه فرصت داده بوديم اما در فاز اول قطع انشعاب به دليل نبود توجيه، انشعاب مشترکيني که 200 مترمکعب آب مصرف ميکردند را بدون هشدار قطع کرديم.

محمد پرورش در پاسخ به اين پرسش که در فاز اول قطع موقت انشعاب مشترکين پرمصرف چه دستاوردي عايد شرکت آب و فاضلاب شد گفت: قطع هفت ساعته آب به منظور اطلاعرساني به مشترکين است که بدانند مصرف بالايي دارند و فقط برروي کاغذ به عنوان مشترکين پرمصرف ثبت نميشوند البته براي اخذ نتايج مسلما مصوبات سختگيرانه دولت نتيجه بخش خواهد بود و تاثير بيشتري دارد.

وي با اشاره به اينکه يک ماه به مشترکين پرمصرفي که بيش از 50 مترمکعب آب مصرف ميکردند، فرصت براي کاهش مصرف دادهايم گفت: 3057 مشترک شناسايي شده بودند که پس از يک ماه، در روز 24 و 25 شهريورماه به مدت هفت ساعت از 10 تا  17 انشعاب آنها قطع شد.

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: هشداري که به مشترکين مذکور داده شد به خاطر مبحث مشتري مداري که همواره به آن توجه داريم بود وگرنه مصرف 200 مترمکعب آب هيچ توجيهي ندارد و در فاز اول بدون دادن فرصت، انشعاب آنها بايد قطع ميشد.

پرورش با تاکيد بر اينکه اقدامات سختگيرانهتري صورت ميپذيرد گفت: پس از کارشناسي اقدامات سختگيرانه با مشترکين پر مصرف صورت ميگيرد تا مصرف بيش از حد آب کاهش پيدا کند.

تنها راه مديريت مصرف آب است

همچنين وزير نيرو اظهار کرده است که در جلسه هيئت دولت قرار شد افزايش قيمتي در پلههاي بالاي تعرفه پلکاني انجام شود تا مشترکان پرمصرف به دليل انگيزه اقتصادي مصرف خود را کاهش دهند.

 حميد چيتچيان وزير نيرو پيش از اين در جلسه هيئت دولت در نشست خبري با اشاره به اخبار مطرح شده طي روزهاي اخير در مورد کمبود منابع آب و بحران آب، خاطرنشان کرده بود در جلسه هيات دولت گزارش تشريحي در مورد منابع و مصارف آب در شهر تهران ارائه شد.

وي با اشاره به بخشهايي از اين گزارش خاطرنشان کرد: در تهران ما حدود 25درصد از کل آب شرب مصرفي کشور را توليد و مصرف ميکنيم و با توجه به اينکه جمعيت تهران 12 درصد جمعيت کل کشور است، اين حجم آب مصرفي نشان ميدهد که تهرانيها دو برابر کل متوسط کشور آب مصرف ميکنند.

 وزير نيرو با توجه به نرخ رشد جمعيت کشور در سالهاي اخير، خاطرنشان کرد: با وجود اينکه نرخ رشد جمعيت در سالهاي اخير 1.8 درصد بوده است اما سرانه مصرف آب در کشور با سه درصد افزايش مواجه بوده است.

چيتچيان با اشاره به تامين آب شرب تهران از سه سامانه شرقي، غربي و جنوب شرقي تهران اظهار کرد: با توجه به کاهش بارندگي در سالهاي اخير در تهران درصد برداشت از آب چاهها افزايش پيدا کرده است. به طور مثال در سال 1391 در چهار سد اطراف تهران حدود 716 ميليون متر مکعب آب ذخيره بود اما امروز اين حجم به 355 ميليون متر مکعب رسيده است.

 وي با بيان اينکه شرايط طبيعي ما را در تنگناي جدي قرار داده است، اظهار کرد: چنانچه به منابع آبي اطراف تهران نگاه کنيم درمييابيم که ظرفيت براي انتقال آب وجود ندارد و تنها راه باقيمانده مديريت مصرف آب است. ما بايد خود را با وضعيت فعلي وفق دهيم.

وزير نيرو در ادامه با تاکيد بر اينکه تنها اقدام متصور براي تامين آب تهران، انتقال آب از سد ماملو است، گفت:در همين راستا هماکنون سامانه انتقال آب از سد ماملو به تهران در حال اجرا و تکميل است و تصفيه خانه مربوطه نيز در حال تاسيس است.

چيتچيان با اشاره به مصوبات هيئت دولت در مورد نحوه برخورد با مشترکين پرمصرف خاطرنشان کرد: در يکي از اين مصوبات مقرر شد که آب مصرفي مشترکين پرمصرف ابتدا قطع شود و در صورتي که مصرف بيش از حد آنها ادامه پيدا کند، تجهيزاتي متصل گردد که اجازه مصرف بيش از حد مقدار به مصرفکنندگان پرمصرف را ندهد.

وي اضافه کرد: در اين جلسه همچنين مقرر شد که در نظام تعرفه پلکاني که براي قيمت آب وجود دارد براي مشترکين شهر تهران افزايش قيمتي در پلههاي بالاي مصرفي انجام شود تا آن دسته از مشترکاني که بيهوده آب را مصرف ميکنند به دليل انگيزه اقتصادي مصرف خود را کاهش دهند.

وزير نيرو در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به نحوه جلوگيري از هدررفت آب در حوزه مصارف کشاورزي خاطرنشان کرد: اين موضوع بارها مورد تاکيد مقام معظم رهبري و وزيران دولت قرار گرفته است. براي اين موضوع سه راه اصلي از جمله اصلاح الگويي، اصلاح شيوهها آبياري و استفاده از روشهاي مدرن آبياري و تغيير نوع کشت وجود دارد.

چيتچيان در مورد واردات آب از کشور تاجيکستان نيز خاطرنشان کرد: اين بحث در مدت طولاني مطرح شده است و حتي در سفر اخير مسئولان نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بحث واردات آب به کشور هماکنون در حال بررسي و مطالعه است و نميتوانيم در اينباره نتيجه قاطعي اعلام کنيم.

چيتچيان در پايان با اشاره به بومي شدن فناوري ساخت سد و نيروگاههاي برقآبي و حرارتي در کشور اظهار کرد: خوشبختانه با توانمندي که شرکتهاي ايراني در زمينه فناوري ساخت سد و نيروگاه پيدا کردهاند، به لطف خدا امروز به کشورهاي متعددي شاهد صدور خدمات فني مهندسي هستيم.