چرا صرفه جويي در مصرف انرژي؟

شمار نشریه : 193

صرفه جويي در مصرف انرژي يكي از مهم‌‌ترين چالشهاي جهان امروز  است. تبعات افزايش مصرف بيرويه انرژي باعث تخريب محيطزيست و گرم شدن كره زمين شده، و عوامل زيانبار  آن  به ما هشدار ميدهد كه اين موضوع را بسيار جدي بگيريم. به همين دليل در اكثر كشورهاي صنعتي، اقدامات اساسي در زمينه اصلاح الگوي مصرف انرژي با استفاده از ابزارهاي مختلف، از جمله تدوين مقررات و ضوابط صورت پذيرفته است. در كشور ما بخش ساختمان، بالاي 40 درصد كل مصرف انرژي را به خود اختصاص داده است و متأسفانه همچنان روند افزايشي نگران كنندهاي دارد. روشن است كه ادامه اين وضعيت تبعات اقتصادي، زيستمحيطي و ... غيرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت، از اين رو معاونت امور مسكن در وزارت مسكن و شهرسازي، بخشي از كار خود را با عنوان مبحث 19 در مجموعه كتابهاي مقررات ملي ساختمان براي آگاهي در مورد چگونگي مصرف بهينه انرژي قرار داده كه اميد ميرود با اجراي دقيق آن نگراني به وجود آمده از مصرف بيرويه انرژي تعديل گردد.

در اين مبحث از مقررات ملي ساختمان، ضوابط طرح، محاسبه و اجراي عايقكاري حرارتي پوسته خارجي تدوين شده است. پوسته خارجي به تمام سطوح پيرامون ساختمان، اعم از ديوارها، سقفها، كفها، بازشوها، سطوح نورگذر و مانند آنها گفته ميشود كه از يك طرف با فضاي خارج يا فضاي كنترل نشده و از طرف ديگر با فضاي كنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند. پوسته خارجي ساختمان همچنين شامل عناصري است كه در وجه خارجي خود  مجاور خاك و زمين هستند.

سيستمهاي تأسيسات گرمايشي، سرمايشي، تهويه مطبوع، تأمين آب گرم مصرفي و طراحي سيستم روشنايي و توصيههايي در مورد طراحي معماري در ساختمان را تعيين ميكند. ضوابط ارائه شده در مورد پوسته خارجي براي تمامي ساختمانهاي جديد الاحداث بجز ساختمانهاي گروه 4 صادق هستند. ساختمانهاي گروه 4 ساختمانهايي هستند كه صرفهجويي در مورد مصرف انرژي در آنها  لازم الاجراست. اين ضوابط در قالب دو روش "كاركردي" و" تجويزي" قابل اجرا هستند.

روش تجويزي در مورد ساختمانهاي مسكوني 1 تا 9 طبقه با زيربناي مفيد كمتر از 2 هزار متر مربع و ساختمانهاي گروه 3  قابل اجراست. ساختمانهاي گروه 3 به ساختمانهايي اتلاق ميشود كه ملزم به صرفه جويي در مصرف انرژي هستند و از نظر صرفهجويي در مصرف انرژي محدود ميشوند.

همچنين رعايت ضوابط مربوط به سيستمها و تجهيزات مكانيكي و سيستم روشنايي در مورد تمامي ساختمانها الزامي است. كليه ضوابط اين مبحث ميتواند با رعايت ساير مباحث مقررات و ضوابط فني براي ساختمانهاي موجود نيز استفاده شود.

بهروز كاويانيپور