هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نفت اوپــک در کف قیمت یک سال اخیـــر

قيمت سبد نفتي اوپک در يک ماه گذشته با کاهش روبه رو شده بود. هرچند اين نوسانات در هفته گذشته قدري به سمت افزايش حرکت کرد تا در نهايت به 95 دلار و 68 سنت برسد.

بااينحال، پايين آمدن نرخ سبد نفتي اوپک به زير 100 دلار باعث شده بود تا بسياري از کارشناسان به لزوم برگزاري جلسه اضطراري تأکيد کنند. بااينحال، برخي کارشناسان معتقدند که به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا سبب اين کاهش قيمت شده است.

اين مسئله را برخي ديگر از کارشناسان به دليل تحولاتي ميدانند که در عراق رويداده است. نوسانات قيمت نفت اوپک از 105 دلار آغاز شد و در نهايت به 94 دلار رسيد.

همزمان با اين نوسانات، قيمت نفت خام برنت نيز با کاهش روبهرو شد. اين قيمت نفت از 111 دلاري که در ماه گذشته به 94 دلار و 70 سنت رسيده است. نوسانات قيمت نفت برنت در طول دو هفته گذشته قدري شديدتر شده تا جايي که قيمت نفت خام برنت از 102 به 94 دلار رسيده است.