هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش تعداد واحدهای مسکونی بیش از خانوارها


وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: هم اكنون بعد از ۶۰ سال براي نخستين بار در سطح كشور تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده بيش از تعداد خانوارها است.

علی نيكزاد گفت: در ابتداي فعاليت دولت نهم يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني كمتر از تعداد خانوارها در كشور وجود داشت اما بنا به سرشماري سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۱ و دو دهم ميليون خانوار در ۲۱ و شش دهم ميليون واحد مسكوني زندگي مي كنند.

وي ادامه داد: در ابتداي دولت نهم اعلام شد تلاش مي شود سالانه ۲۰۰ هزار مسكن روستايي مقاومسازي شود كه تاكنون دو ميليون و ۱۲۰ هزار واحد در دست اقدام شده و در يك ميليون و ۶۲۰ هزار واحد كار به پايان رسيده است.

مهندس نیکزاد گفت: در هشت سال قبل از دولت نهم ۸۱ هزار واحد مسكوني روستايي مقاومسازي شده بود كه تاكنون ۲۶ برابر آن كار شده است.

وزير راه و شهرسازي بيان كرد: در هشت سال فعاليت دولتهاي نهم و دهم تا ابتداي امسال پنج ميليون و ۸۰۰ هزار واحد مسكوني شهري در سطح كشور ساخته شده است.

وي افزود: براي اجراي اين واحدهاي مسكوني ۱۲ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام و تا امروز ۲۸۰ هزار واحد افتتاح شده است.

نيكزاد همچنين توسعه حمل و نقل را عامل پيشرفت كشور دانست و ادامه داد: در دولتهاي نهم و دهم هزار و ۲۵ كيلومتر آزاد راه ساخته شده كه دو و هفت دهم برابر بيش از دولت قبل است.

وزير راه و شهرسازي گفت: همچنين در دولتهاي نهم و دهم دو هزار و ۵۳۷ كيلومتر بزرگراه در سطح كشور ساخته شده كه ۳/۳ دهم برابر دولت قبل است.

نيكزاد اضافه كرد: ۴۵ هزار و ۱۶۸ كيلومتر راه روستايي در دولتهاي نهم و دهم ساخته شده كه يك و نيم برابر دولتهاي قبل است.