هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توزیع بنزین یورو4 در اراک، کرج و تبریز

مديرکل محيطزيست استان تهران گفت: بنزين يورو4 از اول مهر در اراک، کرج و تبريز توزيع ميشود.

محمدهادي حيدر زاده در اولين جلسه کارگروه کاهش آلودگي هواي تهران در سال جاري در جمع خبرنگاران، افزود: در ارديبهشتماه سال جاري مصوبهاي در هيئتوزيران درباره کاهش آلودگي هواي کلانشهرهاي تهران، ابلاغ و بر همين اساس کارگروه ملي کاهش آلودگي هوا تشکيل شد و با بررسي وضعيت آلودگي منابع ثابت و متحرک، آموزش و تنوير افکار عمومي فعاليت خود را آغاز کرد.

رئيس اداره کل محيطزيست تهران به ارتقاي سطح استاندارد سوخت و خودرو اشاره کرد و گفت: هماکنون در 123 جايگاه شهر تهران سوخت با کيفيت مناسب توزيع ميشود. همچنين از اول مهرماه بنزين يورو 4 در اراک، کرج و تبريز توزيع ميشود که بر اساس برنامهريزيهاي صورت گرفته تا پايان سال تمام کلانشهرهاي کشور شاهد توزيع بنزين يورو 4 خواهند بود.

حيدرزاده افزود: خوشبختانه از خردادماه سال جاري خودروهاي توليدي شرکتهاي خودروسازي داخلي بر اساس استاندارد يورو 4 توليد و توزيع ميشود اما پنجساله بودن قانون معاينه فني از جمله مشکلاتي است که همچنان ادامه دارد.