هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تلفات برق به زیر 10 درصد کاهش می‌یابد

مديرعامل شرکت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران گفت: براي کاهش تلفات به زير 10 درصد بايد تعداد ترانسفورماتورهاي کوچک در بخش توزيع را کاهش داده و شبکه 20 کيلوولت را گسترش دهيم.

 همايون حائري با اشاره به نياز صنعت برق به طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين، ادامه داد: بايد در تعداد و ظرفيت ترانسفورماتورهاي بخش توزيع تجديدنظر و نوع ترانسفورماتور را متناسب با تغيير شرايط شبکه انتخاب کنيم.

مديرعامل شرکت توانير با اشاره به اينکه در تأمين ترانسفورماتور به خودکفايي رسيدهايم، اظهار داشت: در اين زمينه کارخانه ايران ترانسفور بهعنوان تأمينکننده اصلي ترانسفورماتورها از سرمايههاي کشور محسوب ميشود.

وي گفت: هماکنون در بخش توزيع 545 هزار دستگاه ترانسفورماتور با ظرفيتي افزون بر 77135 مگاولت آمپر و 35 هزار دستگاه ترانسفورماتور زميني به ظرفيت 26 هزار مگاولت آمپر در کشور نصب شده است.