هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش مشترک وزارت نیرو و سپاه برگزار شد

همايش مشترک وزارت نيرو وسپاه پاسداران انقلاب اسلامي درباره مديريت مصرف انرژي برگزار شد.سرتيپ سيد حسين هوش سادات معاون مهندسي سپاه با اشاره به رشد مصرف انرژي در کشور، گفت: در برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده که در پايان اين برنامه بايد ما مصارف انرژي خود را به ميزان 30 درصد کاهش دهيم اما در تمام اين سالها مصرف انرژي افزايشيافته و ما در مصرف انرژي رکوردهاي مختلفي را ثبت کردهايم.

معاون مهندسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ادامه با بيان اينکه اکنون دنيا به مديريت بهينه مصرف انرژي توجه دارد، خاطرنشان کرد: در دنيا استانداردهاي سختي درباره مصرف انرژي به وجود آمده و کنترل مناسبي بر مصرف انرژي ايجادشده است. گفتني است: طرح مديريت جامع انرژي بهرهور (مجاب) توسط سپاه پاسداران تهيهشده و در آستانه ابلاغ رسمي توسط فرمانده کل سپاه است.