مبلمان حرارتی کارآگاه

شمار نشریه : 193

محققان نمونهاي از مبلمان حرارتي توليد کردهاند که قادر به نشان دادن رد بدن يا اشياي مختلفي است که بر روي ميز يا نيمکت قرار ميگيرند. تيشرت Hypercolor نمونهاي از محصولات است که با توجه به دماي بدن تغيير رنگ پيدا ميکند.

طرح مفهومي مبلمان حرارتي Linger a Little Longer توسط «جي واتسون» ارائهشده و شامل ميز و نيمکت است که رد بدن يا اشيايي که بر روي آن قرار ميگيرند را نشان ميدهد.

اين مبلمان حرارتي داراي پوشش ترموکروميک (thermochromic) هستند که گرما را جذب کرده و باعث تغييرات شيميايي بازگشتپذير (تغيير رنگ) ميشوند.

زماني که فرد بر روي نيمکت مينشيند يا فنجان داغ قهوه روي ميز قرار ميگيرد، اين پوشش در تماس با حرارت تغيير رنگ پيداکرده و ردي از بدن يا شيء روي ميز و نيمکت باقي ميماند و پس از سرد شدن سطح، اين رد نيز از بين ميرود.اين مبلمان حرارتي با قيمت سه هزار دلار به بازار عرضهشده است.