راهنمای خرید میز غذاخوری

شمار نشریه : 193

امروزه انتخاب ميز غذاخوري و صندليهاي آن كه چيدمان و هماهنگي خاصي دارند، بسيار متداول است. پس پيش از اينكه صندليهايي براي ميز غذاخوري خود بخريد، مطمئن شويد كه با ابعاد ميز، اتاق و حتي تعداد مهمانان شما هماهنگ باشند.

طراحي

اگرچه امروزه ست کردن صندليهاي سنتي با ميزهاي غذاخوري معاصر و برعكس بسيار مرسوم است، اما سعي كنيد وسايلي را پيدا كنيد كه داراي عناصر طراحي مشتركي هستند. اگر پايههاي ميز منحني است، صندليهايي بخريد كه پايههاي آن نيز منحني است يا روكش صندليهاي آن داراي چنين طرحي است.اگر ميز مربع يا مستطيل است، صندليهايي بخريد كه نشيمنهاي آنها نيز مربع يا مستطيل است.

ابعاد

75 سانتيمتر عرض استاندارد براي يك صندلي غذاخوري بدون دسته است، اما اگر ميز غذاخوري اتاق غذاخوري شما بيشازحد بزرگ است و صندليهاي معمولي كنار آنها به چشم نميآيند، ميتوانيد از صندليهايي بزرگتر استفاده كنيد.

از صندليهايي كه از 55 سانتيمتر باريكتر هستند، دوري كنيد چراكه نشستن روي آنها آزاردهنده است. براي اينكه صندليها بيشترين آسايش و راحتي را فراهم كنند، سعي كنيد صندليهايي با عمق 70 تا 80 سانتيمتر انتخاب كنيد.

ارتفاع نشيمن

60 تا 65 سانتيمتر ارتفاع ايده آل براي نشيمن يك صندلي غذاخوري است. بهطورکلي بايد 40 سانتيمتر فاصله بين سطح نشيمن با سطح ميز وجود داشته باشد. ميزهاي غذاخوري معمولاً ارتفاعي بين 100 تا 105 سانتيمتر دارند.

قابليت حمل

به دنبال صندليهاي مخصوص ميز غذاخوري باشيد كه بهراحتي بتوان آنها را داخل ميز يا از آن خارج كرد. صندليهايي كه در پشتي آنها فضاي خالي وجود دارد بهراحتي حمل ميشوند چون ميتوان دست خود را در اين حفرهها قرار داد.

حمل صندلي با پشتي يكپارچه- يا صندلي كه تمام پارچهاي است- دشوار است، بنابراين اين نوع صندليها بايد آنقدر سبك باشند كه بهراحتي بتوان آن را جابهجا كرد .

كساني را كه ميخواهند از اين صندليها استفاده كنند نيز در نظر بگيريد: اگر كودكان يا افراد بزرگسال معمولاً روي ميز غذا ميخورند، صندليهاي سبكي بخريد كه جابهجايي آنها راحت باشد.

روكش

دير يا زود كسي چيزي روي صندليها ميريزد. اين مسئله چقدر براي شما مهم است.

اگر اين مسئله براي شما خيلي مهم است از روكشهاي چرمي (طبيعي يا مصنوعي) استفاده كنيد تا نگهداري از روكش صندليها راحت باشد. از انتخاب پارچههاي چندلايه يا پارچههاي پرزدار مانند مخمل دوري كنيد. پارچههاي مصنوعي مانند ريون يا پلياستر بهترين انتخاب براي تركيب با پارچههاي طبيعي هستند.

اگر به پارچههاي ظريف علاقه داريد، صندليهايي بخريد كه نشيمنهاي آنها قابلجابهجايي و تعويض است كه هر وقت دچار مشكل شدند آنها را بهراحتي تعويض كنيد.