هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

منطقه شگفت انگیز

گروه معماري ودکوراسيون:روستاي قروه در شهرستان ابهر روستايي تاريخي و شگفت انگيز از معماري و طبيعت براي پذيرش و جذب گردشگران محسوب ميشود.

اين روستا در کنار شاهراه تاکستان به ابهر در استان زنجان واقعشده و با شهرستان ابهر 15 کيلومتر فاصله دارد و در تقسيمات کشوري جزو اين شهرستان محسوب ميشود. آثار تاريخي اين روستا شامل مسجد جامع، يک پل قديمي بر روي رودخانه ابهر رود، چند آسياب آبي و امامزاده عبدالخير که مربوط به دوره صفويه ميباشد.

قروه روستاي ساختهشده بر سنگي يکپارچه، منظره جالبتوجه و منحصربهفردي دارد، اين منظره شگفتانگيز در نزديکي شهر ابهر واقع در استان زنجان خودنمايي ميکند که بافت خاص اين روستا هر نگاه زيبايي جويي را به خود ميخواند.

اين روستا از دو ويژگي قابلتوجه برخوردار است، اول وجود مسجد جامع قروه که متعلق به دوره سلجوقيان بوده و تنها گنبد خانه بهجاي مانده است و دوم وضعيت شکلگيري و ساختهشدن روستا که آثاري از اوايل دوران شکلگيري آن ديده نميشود.

آن بخش از روستا که بر يک صخره يکپارچه ساختهشده و داراي وضعيتي کاملاً خاص و قابلتوجه است به نظر ميرسد قدمت اين بافت به بيش از 200 سال برسد.

قطعهاي از توده سنگي که در قسمت شمالي رودخانه واقع است وضعيت خاصي دارد و سطح زبرين اين قطعهسنگ بهطور کامل بالاتر از سطح زمين واقعشده و در کمترين حالت حدود سه متر از سطح زمين بالاتر بوده و اين ارتفاع در بعضي نقاط به بيش از 10 متر ميرسد.

چنين به نظر ميرسد اهالي اين منطقه روستاي خود را طوري ساختهاند که داراي ايمني زياد بوده و از گزند دزدان و غارتگران در امان باشند. بدين ترتيب خانههاي روستا را بر صخره بهگونهاي بنا کردهاند که ديوار خارجي خانهها دقيقاً در امتداد ديواره قطعهسنگ بهصورت عمودي قرار گيرد.

زماني که کل روستا ساخته شد به نظر ميرسد دورتادور روستا را ديوار کشيدهاند بهنوعي که تا يک ارتفاع ديواره سنگي و بقيه آن ديوار خانههاي روستايي به هم چسبيده تشکيل ميداده که درنتيجه نفوذ به داخل روستا ممکن نبود .نحوه ورود به روستا با در نظر گرفتن مسائل ايمني طراحيشده است. زيرا وقتي از ورودي روستا که در سطح پايينتري قرار دارد به ورودي مجموعه و داخل آن نگاه کنيد، چيزي بهجز دو ديوار موازي و يک ديوار مقابل آن که راه نگاه را بهطور کامل مدور ميکرده ديده نميشود .