هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میانکاله ای که فدای اقتصاد می شود

محسن محمدي

شبهجزيره ميانکاله در منتهي اليه جنوب شرقي درياي خزر، در 12 کيلومتري شمال شهر بهشهر در استان مازندران واقع شده است. مساحت آن بيش از 68 هزار هکتار و ارتفاع آن بين 15 تا 28 متر کمتر از سطح درياي آزاد است. شبهجزيره ميانکاله، خليج گرگان و جزيره آشوراده بخشي از پناهگاه حياتوحش ميانکاله ميباشد. تالاب بينالمللي و پناهگاه حياتوحش ميانکاله طبق مصوبه شماره 12 مورخ 1348/8/12 شوراي عالي سازمان شکارباني و نظارت بر صيد وقت بهعنوان منطقه حفاظتشده اعلام شد. متعاقب آن و به دليل اهميت اکولوژيک منطقه بر اساس مصوبه 78 مورخ 1354/5/21 شوراي عالي حفاظت محيطزيست با وسعت 66 و 933 هکتار بهعنوان پناهگاه حياتوحش ميانکاله ارتقا يافت.

پالايشگاهي که چالش شد

زمزمه هايي که گهگاه از اجراي طرح هاي عمراني، زيربنايي و راه سازي در ميانکاله به گوش دوستداران محيطزيست مي رسد آنها را يکسره در تشويش و نگراني فرو مي برد. بزرگترين چالشي که سالهاست به مناقشه و چالشي بين مسئولان و طرفداران طبيعت تبديلشده، موضوع احداث يک پالايشگاه نفت در اين منطقه حفاظتشده است. کلنگ احداث اين پالايشگاه در سال 90 در حسينآباد به زمين زده شد اما با مخالفت شديد فعالان محيطزيست مواجه شد تا جايي که کار احداث آن متوقف ماند.

مخالفت ها چنان بالا گرفت که حتي جمعي از فعالان محيطزيست، متخصصان و صاحب نظران و خبرنگاران محيطزيست رسانه هاي جمعي با امضاي توماري خطاب به رهبر معظم انقلاب خواستار توقف ساخت پالايشگاه در دهستان ميانکاله در نزديکي پناهگاه حياتوحش ميانکاله شدند.

مدتي بعد مديرکل وقت محيطزيست استان مازندران طي مصاحبه اي اعلام کرد که ساخت پالايشگاه نفت در بهشهر بلامانع است و سرمايهگذار ميتواند کار ساخت را آغاز کند.

به گفته هرمز محموديراد، با کار کارشناسي و ارزيابيهاي انجامشده بهطوريکه کمترين عارضه زيستمحيطي ناشي از ساخت پالايشگاه نفت در بهشهر را داشته باشيم، ميتوانيم بگوييم که احداث پالايشگاه در مکان جديد از نظر محيطزيست هيچ مانعي ندارد.

 وي تصريح کرد: مکان قبلي پالايشگاه مورد موافقت سازمان حفاظت محيطزيست قرار نگرفت و مکانيابي جديد صورت گرفت.

درهرصورت احداث اين پالايشگاه همچنان بهانه اي است براي لفاظي هاي رسانه اي ميان مسئولاني که رونق اقتصادي و به سر کار رفتن جوانان بيکار منطقه را علت اصلي برپايي آن ذکر مي کنند و مخالفاني که حفظ محيطزيست و گونه هاي جانوري و گياهي منحصربهفرد منطقه را از هر پروژه اقتصادي حياتي تر مي شمارند.

محيطزيست در اولويت کاري مسئولان نيست

يک کارشناس محيطزيست اعتقاد دارد که مقوله محيطزيست اصولاً در نزد مسئولان از اهميت و توجه کافي برخوردار نيست و در اولويت کاري شان قرار ندارد.

مهدي باقري در گفت و گو با «پيام ساختمان» ميانکاله را يک سرمايه ملي عنوان مي کند و مي گويد: مسئولان بهجاي فکر تأسيس پالايشگاه و احداث مراکز تجاري بايد به فکر حفظ و ارتقاي داشته هاي زيستي اين منطقه باشند و محيطزيست را فداي منافع اقتصادي نکنند.

وي با تأکيد بر اينکه در کشورهاي پيشرفته براي حفظ محيطزيست و اکوسيستم، منافع مادي را ناديده مي گيرند، اظهار مي دارد: بايد با جذب گردشگر اکوتوريسم براي ميانکاله و ساکنان بومي اش، درآمدها و منافع پاک حاصل شود تا بيکاري جوانان بهانه اي نباشد براي احداث پالايشگاه و سازه هايي ازايندست که محيطزيست منحصربهفرد منطقه را دستخوش تغيير و تحول کند.

اين کارشناس محيطزيست حفظ پناهگاه جانوران بومي و مهاجر اين منطقه را مورد تأکيد قرار مي دهد و مي گويد: از يک نگاه اصولي و در درازمدت، تخريب محيطزيست ميانکاله و زيستگاه جانوران ساکن در آن بايد در رأس تمام تصميمات و سياست ها قرار گيرد و حفظ اين گنجينه ملي بههيچعنوان فداي هرگونه درآمدزايي و پيشرفت اقتصادي نشود.

باقري به مسئولين توصيه مي کند که بهجاي انديشيدن به احداث پالايشگاه و تأسيساتي ازايندست، معرفي هر چه بيشتر جاذبه هاي گردشگري اين منطقه را در دستور کار خود قرار دهند تا علاوه بر حفظ محيطزيست عوايدي نيز براي بوميان منطقه حاصل شود.

اين فعال محيطزيست البته تأکيد مي کند که جذب گردشگران بايد با يک برنامه ريزي اصولي همراه باشد تا از تخريب اکوسيستم اين منطقه برخلاف ساير مناطق شمالي کشور جلوگيري شود.