هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مخالفت با پیشروی بلوار انصاری شرقی

کميته تخصصي بافتهاي تاريخي شوراي عالي معماري و شهرسازي مخالفت خود را با احداث و پيشروي خيابان انصاري شرقي قزوين اعلام کرد.

اين پروژه در حالي پيشتر به گروه تخصصي معماري ،طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش واگذارشده و در حال بازنگري بود که کميته تخصصي بافتهاي تاريخي شوراي عالي معماري و شهرسازي مخالفت خود را با احداث و پيشروي خيابان انصاري شرقي اعلام کرد.

  کميته تخصصي بافتهاي تاريخي شوراي عالي معماري و شهرسازي با اعلام اين خبر افزود:« به دنبال گزارش سازمان ميراث فرهنگي نسبت به احداث پروژه انصاري شرقي و تخريب محله بلاغي در  بافت تاريخي قزوين و همچنين نتايج کاوشهاي باستانشناسي در اين محله کميته شوراي عالي و شهرسازي بهاتفاق آرا با احداث انصاري شرقي مخالفت کرد».

اين در حالي است که نتايج کاوشهاي باستانشناسي مسجد و مدرسه حيدريه در محله بلاغي يکي از مهمترين  دلايلي به شمار ميرفت که شوراي عالي معماري و شهرسازي مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرد.