هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تملک خانه بوشهری ها مسکوت ماند

گروه معماري و دکوراسيون:اعضاي شوراي شهر تهران براي يکپارچه کردن طرحها و لايحههاي مربوط به خانههاي تاريخي، شهرداري را ملزم به ارائه لايحه مربوطه ظرف مدت 3 ماه کردند و طرح تملک خانه بوشهريها را تا زمان ارائه اين لايحه مسکوت گذاشتند.

خانه هاي تاريخي احصا شود

 عبدالمقيم ناصحي، رئيس کميسيون فرهنگي شورا با اشاره به ثبت بيش از 2 هزار خانه تاريخي و فرهنگي در تهران گفت: «برخي معتقدند ما به اين مسئله بايد ورود کنيم و خانه‌‌هاي تاريخي را يکي پس از ديگري خريداري کنيم که من موافق نيستم زيرا سازمان ميراث فرهنگي بايد براي تملک و بازسازي خانههاي تاريخي بودجهاي اختصاص دهد.»وي پيشنهاد کرد کميتهاي با حضور نمايندگان ميراث، مدير بافتهاي تاريخي شهرداري، کميتههاي نوسازي و ميراث فرهنگي در کميسيون فرهنگي اجتماعي شورا تشکيل شود تا آمار دقيقي از خانه‌‌هاي تاريخي احصا و پس از اولويتبندي درباره نحوه تملک و بهرهبرداري و وظيفه هر دستگاه تصميمگيري شود.

قيمت شهرداري درست نيست

 «احمد مسجد جامعي»، اما مشکل شهرداري را «رها کردن» اين ساختمانها دانست و گفت: شهرداري اين ساختمانها را رها ميکند و بهجاي آنها سراهاي محله مدرن و امروزي ميسازد، درحاليکه جايي بهتر از اين خانهها براي اختصاص دادن به مراکز فرهنگي  نيست. همچنين موارد متعددي از خانههاي تاريخي نيست که در شورا مطرحشده بلکه شورا تنها درباره 4 تا 5 خانه پيشنهاد تملک توسط شهرداري را مطرح کرده است.

 به گفته اين عضو شوراي شهر تهران قيمتي که شهرداري براي تملک اين خانه مطرح ميکند، درست نيست زيرا قيمتگذاري بر اساس کاربري تجاري اعلامشده است چون  اين ملک در اختيار بنيادي است که قصد دارد آن را به پاساژ تبديل کند .اما خانه بوشهريها يک خانه تاريخي است و شايد اين از ضعف ميراث باشد که آن را ثبت ملي نميکند.

 مسجد جامعي تصريح کرد: مصوبهاي که شوراي شهر درباره تملک خانه بوشهريها تصويب کرد تشکر شوراي شهر بوشهر و همکاري شوراهاي شهر پيرامون آن را به دنبال داشت. اين خانه هزار و 500 مترمربع مساحت دارد  و بنايي در آن هست که داراي ارزش نهفته است بنابراين پيشنهاد ميکنم اين خانه را حفظ و بهعنوان ميراث ايراني از آن استفاده کنيم.

هر گونه تملک غلط است

 محمدمهدي تندگويان، ديگر عضو شوراي شهر با تأکيد بر اينکه پس از تملک بايد نحوه استفاده از ملک هم مشخص شود، گفت: «پيشنهاد ميکنم تا زمان مطرحشدن بسته کامل خانههاي تاريخي شامل نحوه تملک، مرمت و بازسازي و نگهداري ديگر اين موضوعات را در شورا مطرح نکنيم زيرا تا زماني که تکليف خانهها پس از مرمت مشخص نباشد هرگونه تملک غلط است.»

محمدنژاد، شهردار منطقه 12 نيز که در جلسه حضور داشت، گفت: ازايندست خانهها در منطقه 12 فراوان است و حدود 500 تا 600 خانه تاريخي در اين منطقه شناساييشده است. با اين اوصاف سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي خانههاي تاريخي در حال فاصله گرفتن از اين موضوع است و مسئوليتهاي خود را به دوش شهرداري مياندازد.

 به گفته او هزينه بازسازي ساختمان خانه بوشهريها متري 2 و نيم ميليون تومان است که براي تأمين اين بودجه ابتدا بايد نحوه بهرهبرداري اين نوع خانهها مشخص شود. البته تأمين اين رقم با توجه به تعداد فراوان اين ساختمانها براي شهرداري ممکن نيست و لازم است ميراث بخشي از اين هزينهها را تقبل کند.

استفاده از تجربه زياد

 محمد حقاني نيز با اشاره به تجربه يزد در تبديل خانههاي تاريخي به هتل و مهمانسرا گفت: با استفاده از اين تجربه ميتوانيم اين کار را در تهران نيز انجام دهيم علاوه بر اين با توجه به هزينههاي بالاي مرمت و بازسازي، درست نيست که شهرداري را موظف به پرداخت اين هزينهها کنيم .همچنين پيشنهاد ميکنم اين خانههاي تاريخي را تغيير کاربري دهيم تا شهرداري بتواند با مشارکت بخش خصوصي آنها را بازسازي کند.

شهرداري با ناجا تهاترکند

  احمد حکيميپور، رئيس کميته ميراث فرهنگي شورا گفت: قبل از هر کاري بايد بررسي کنيم که آيا ملک توسط ميراث ثبتشده يا در تملک اشخاص حقيقي و حقوقي است. خانه بوشهريها پيش از انقلاب متعلق به شهرباني بوده و اکنون نيز در تملک نيروي انتظامي است. بنابراين پيشنهاد ميکنم بهجاي خريداري اين خانه شهرداري آن را با ناجا تهاتر کند.

کاربري فرهنگي بدهيم قيمت ميلياردي افت کند

مهدي چمران، رئيس شوراي شهر با اشاره به يکي از مصوبات شورا در زمان مطرحشدن موضوع خانه اتحاديه، گفت: اين مصوبه شهرداري تهران را موظف کرده تا ظرف 6 ماه با تشکيل کارگروهي ويژه با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي لايحه دستورالعمل خاص براي اجرا در موارد مشابه با موضوع خانه اتحاديه را تهيه و براي تصويب به شورا ارائه کند. به همين دليل به دوستان پيشنهاد کردم براي بررسي طرح تملک خانه بوشهريها 6 ماه دست نگه دارند.

 به اعتقاد من مسئولان شهرداري ميتوانند لايحه مذکور را ظرف 3 ماه تهيه کنند تا خانه بوشهريها به فروش نرسد. همچنين طبق پيشنهاد دوستان ميتوانيم به اين املاک کاربري فرهنگي بدهيم تا قيمتهاي ميلياردي که براي کاربري تجاري آنها تعيينشده افت کند و بتوانيم اين خانهها را با قيمت مناسبتري حفظ کنيم. همچنين فعلاً مجوز تخريب درباره خانههاي تاريخي صادر نميشود.

  در نهايت با رأي اعضاي شورا مقرر شد طرح تملک و حفظ خانه بوشهريها براي مدت 3 ماه مسکوت بماند تا شهرداري لايحه دستورالعمل خاص درباره خانههاي تاريخي را به شورا ارائه کند.