هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کمد آقای ووپی

گروه معماري و دکوراسيون: هر خانه، هرچقدر هم که کوچک و کم جا باشد، هر يک از اشيا و لوازم جاي مخصوصي براي خودش دارد؛ لباس ها، وسايل آشپزخانه، لوازم کار و درس بچهها، کتابها، اشياي تزئيني و ... هر يک بايد سر جاي خودش قرار بگيرد.

بعضي وقتها، بهخصوص زماني که عجله داريم يا روزهايي که خيلي حال و حوصله جمعوجور کردن خانه را نداريم، اسباب و لوازم را در نزديکترين جاي ممکن ميگذاريم و دنبال کارهاي ديگر ميرويم. شايد همان روز يا همان لحظه از اين کار حس خوبي داشته باشيم اما مطمئناً پس از گذشت چند ساعت يا چند روز، بايد منتظر خانهاي بههمريخته باشيم که هر يک از وسايل آن در گوشهاي افتاده و خاک ميخورد.

پس اگر نميخواهيد خانهتان نظم و ترتيبش را از دست بدهد و اگر دوست داريد هميشه همهچيز در جاي خودش باشد، هيچوقت و به هيچ بهانهاي اسباب خانهتان را جابهجا نکنيد. خستگي، عجله، بيحوصلگي و هيچ موضوع ديگري هم نبايد بهانهاي شود براي بينظمي و بههمريختگي!

اينهمه اسباب به چه دردي ميخورد؟

بعضي خانهها بيشتر از اينکه شبيه خانه و محلي براي زندگي باشد، مثل سمساريها هستند، پر از اسباب و وسايل مختلف. انگار براي صاحبخانه خيلي هم مهم نيست که خانهاش اندازه يک قوطي کبريت است و نبايد اينهمه باروبنديل و اسباب را داخل آن بچيند.

اين خانهها معمولاً نهتنها به ساکنانش آرامش نميدهد که اغلب بههمريخته و بينظم به نظر ميرسد؛ چون به هر گوشهاي که نگاه کنيد، حتماً يکي دو وسيله مختلف خواهيد ديد. شايد تمام لوازم بانظم و ترتيب هم چيده شده باشد، ولي اينقدر تعدادشان زياد است که بههيچعنوان نظمي در آنها ديده نميشود و نميتواند آرامشبخش باشد.

آقاي ووپي را يادتان هست؟ همان شخصيت معروف و محبوب کارتونهاي دوران کودکي، همانکه هر وقت در کمدش را باز ميکرد تمام اسباب و اثاثيهاش بيرون ميريخت. حالا حکايت بعضي  هم همين داستان آقاي ووپي را يادآوري ميکند.

آنهايي که خانههايشان تميز است و مرتب، هر چيزي سر جاي خودش است و هيچ وسيله اضافه و سرگرداني در خانهشان ديده نميشود. همانها که خيلي تميزند، ولي واي بهروزي که مجبور شوند در حضور مهمانان، در کمدي را باز کنند يا داخل کابينتشان مشخص شود!

اين افراد ـ که البته تعدادشان هم خيلي کم نيست ـ چنان راحت و بيدردسر و در عرض چند دقيقه، کل خانهشان را تميز ميکنند که دهان از تعجب بازميماند. آنها شيوه مخصوصي دارند که واقعاً در کوتاهترين زمان ممکن، خانه را تميز و مرتب خواهد کرد.

يک، دو، سه و همهچيز داخل کمد، انباري، کابينت ها، زير فرش، زير تختخواب يا هر جاي ديگري که ديده نشود. خوب مهمان ها هم نميبينند و از نظر آنها همينقدر تميز بودن کافي است!

اما مگر فقط ظاهر خانه است که اهميت دارد؟ مگر براي پيدا کردن لوازم شخصي نبايد کمدها و کابينتهاي تميز و مرتبي داشته باشيم؟

پس اگر شما هم ميخواهيد از اين وضع نجات پيدا کنيد، کمدها و کابينتهاي تميز و منظمي داشته باشيد، دستبهکار شويد و هر چيز را سر جاي خودش قرار دهيد. اگر هم بعضي  لوازم هنوز جايي براي خودشان ندارند، همين امروز يک جاي ثابت و هميشگي برايشان تعيين کنيد؛ مطمئن باشيد اين کار به نفعتان است و کمک ميکند هميشه زودتر وسايل را پيدا کنيد. البته وسايلي که تميز و مرتب بوده و زيردست و پا دوباره کثيف نشدهاند.